projects-bg

Тековни проекти

ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Донатор: Европска Унија

Времетраење: 48 месеци


Општа цел:

Подобрување на пристапот до правдата за сите, особено за ранливите и маргинализирани групи граѓани во Северна Македонија.


Специфични дели:

 • Да се олесни заштитата од дискриминација на маргинализираните групи на луѓе преку обезбедување бесплатна правна помош;
 • Подигање на свеста и промовирање на едукација за прашања поврзани со човековите права;
 • Да се подобри пристапот до правдата на граѓаните преку следење на релевантните институции со помош на анализа базирана на докази;
 • Залагање за соодветно законодавство и политики во однос на заштитата на човековите права и владеењето на правото во согласност со правото на ЕУ и
 • Да се зајакнат капацитетите на ИЧП за следење и застапување на политиките и за постигнување поголема одговорност и компетентност.


Предвидени активности:

 • Обезбедување на бесплатна правна помош на маргинализирани групи на граѓани (граѓани со ниски примања, лица со попреченост, жени, ЛГБТИ лица, Роми и други ).
 • Програма за застапување во случаи каде е евидентирана дискриминација преку  подготвување на иницијативи и барања за заштита на човековите права до Уставен суд.
 • Мониторинг на работата на Судскиот совет на РСМ преку следење на јавните седници и подготовка на полугодишни мониторинг извештаи.
 • Промовирање на Правен дијалог преку објавување на повици за доставување на трудови.
 • Организирање на фокус групи и анкети во врска со пристапот до правда.
 • Подготовка на 2 онлајн курсеви на Академијата на ИЧП.
 • Објавување на годишен извештај за состојбите со човековите права и дискриминацијата во Република Северна Македонија со цел детектирање на прекршувања на човековите права.
 • Подготовка на алатки за визуелизација (инфографици, видеа и други алатки).
 • Тренинзи за јакнење на капацитетите на ИЧП.


Целни групи:

 • Маргинализирани групи на граѓани
 • Државни институции
 • Граѓански организации
 • Правни експерти
 • Наставници и ученици
project-img project-img
news-bg

Новости

post-img

Извештај од следењето на работата на Судскиот совет (јануари - јуни 2022 година)

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 26

Повеќе
post-img

Фокус група со граѓани од Полошкиот регион на тема проблеми во остварување на пристапот до правда

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДНА АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО ПРАВДА НА ГРАЃАНИТЕ 10/2022

Институтот за човекови права во рамките на проектот „Пристап до правда за сите”, финансиран од ЕУ во рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2020 – Оперативна поддршка за граѓански организации во Република Северна Македонија, има потреба од набавка на услуга за спроведување на една анкета за истражување на пристапот до правда на граѓаните.

Повеќе
post-img

Фокус група со граѓани од подрачјето на Град Скопје на тема проблеми во остварување на пристапот до правда

Повеќе
post-img

Препораки за унапредување на легислативата и практиката во однос на исполнување на обврската за еднаквост

Повеќе
post-img

Работилница за подготовка на организациски план за застапување

Повеќе
post-img

ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 25

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за анимација, дизајн и визуелизација 05/2022

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на двајца експерти за изработка на онлајн курс за правото на приватност 03/2022

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на услуги за дизајн, подготовка и печатење на материјали 04/2022

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 25

Повеќе