projects-bg

Тековни проекти

ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Донатор: Европска Унија

Времетраење: од 01.01.2022 до 31.12.2023


Општа цел:

Подобрување на пристапот до правдата за сите, особено за ранливите и маргинализирани групи граѓани во Северна Македонија.

Специфични цели:

 1. Да се олесни заштитата од дискриминација на маргинализираните групи на луѓе преку обезбедување бесплатна правна помош;
 2. Подигање на свеста и промовирање на едукација за прашања поврзани со човековите права;
 3. Да се подобри пристапот до правдата на граѓаните преку следење на релевантните институции со помош на анализа базирана на докази;
 4. Залагање за соодветно законодавство и политики во однос на заштитата на човековите права и владеењето на правото во согласност со правото на ЕУ; и
 5. Да се зајакнат капацитетите на ИЧП за следење и застапување на политиките и за постигнување поголема одговорност и компетентност.

Предвидени активности за 2023 година:

 1. Обезбедување на бесплатна правна помош на ранливите и маргинализираните групи на граѓани (граѓани со ниски примања, лица со попреченост, постари лица, жени, ЛГБТИ лица, Роми и други);
 2. Застапување на програми за промовирање на еднаквост и недискриминација;
 3. Мониторинг на работата на Судскиот Совет на РСМ преку следење на јавните седници и подготовка на полугодишни мониторинг извештаи;
 4. Издавање на списанието ‘Правен дијалог’ коe опфаќа теми од полето на човековите права;
 5. Организирање на фокус групи за прашања во врска со пристапот до правда;
 6. Подготвување на онлајн курсеви за одредени човекови права и нивно објавување на Академијата на ИЧП за човекови права;
 7. Следење на законските измени и залагање за правилна имплементација на стандардите за човекови права;
 8. Следење на судските рочишта пред Управен Суд;
 9. Објавување на годишен извештај за основните права кој ќе служи за застапување и известување во сенка;
 10. Анализа на избрана судска практика на ЕСЧП во однос на управно право и подготовка на прирачник.

Предвидени активности за 2022 година:

 1. Обезбедување на бесплатна правна помош на маргинализирани групи на граѓани (граѓани со ниски примања, лица со попреченост, жени, ЛГБТИ лица, Роми и други );
 2. Програма за застапување во случаи каде е евидентирана дискриминација преку  подготвување на иницијативи и барања за заштита на човековите права до Уставен суд;
 3. Мониторинг на работата на Судскиот совет на РСМ преку следење на јавните седници и подготовка на полугодишни мониторинг извештаи;
 4. Промовирање на Правен дијалог преку објавување на повици за доставување на трудови;
 5. Организирање на фокус групи и анкети во врска со пристапот до правда;
 6. Подготовка на 2 онлајн курсеви на Академијата на ИЧП;
 7. Објавување на годишен извештај за состојбите со човековите права и дискриминацијата во Република Северна Македонија со цел детектирање на прекршувања на човековите права;
 8. Подготовка на алатки за визуелизација (инфографици, видеа и други алатки);
 9. Тренинзи за јакнење на капацитетите на ИЧП.

Целни групи:

 • Маргинализирани групи на граѓани;
 • Државни институции;
 • Граѓански организации;
 • Правни експерти;
 • Млади луѓе.
project-img project-img
news-bg

Новости

post-img

Правен дијалог бр. 29

Повеќе
post-img

ВИДЕО: 15 години Институт за човекови права

Приказната за основањето на Институтот за човекови права започнува во 2009 година.

Повеќе
post-img

Повик за доставување на научни трудови за правен дијалог бр. 29

Повеќе
post-img

Извештај од работата на Судскиот совет на РСМ

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Принципи на администрација

Повеќе
post-img

Инфографик за социјална сигурност за стари лица

Повеќе
post-img

Инфографик за лекување во странство

Повеќе
post-img

Инфографик за семејна и старосна пензија

Повеќе
post-img

Инфографик за поднесување на тужба пред Управен суд

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ: СОСТОЈБАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2023 ГОДИНА

Повеќе
post-img

Извештај: Работата на Управниот суд при одлучување во предмети коишто се однесуваат на социјални права

Повеќе
post-img

Правен дијалог бр. 28

Повеќе
post-img

Курс за (Не)дискриминација

Курсов е наменет за сите лица кои сакаат да се едуцираат за темите поврзани со принципот на еднаков третман и (не)дискриминација.

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Kои принципи треба да ги почитува администрацијата кога одлучува за права и обврски на граѓаните?

Повеќе
post-img

Инфографик: Заклучоци и препораки од следењето на работата на Управниот суд на РСМ

Повеќе
post-img

Извештај за Универзалниот периодичен преглед на ОН

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НАУЧНИ ТРУДОВИ ЗА ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 28

Повеќе
post-img

Извештај од следењето на работата на Судскиот Совет на РСМ

(јануари - јули 2023)

Повеќе
post-img

Прирачник за европските стандарди за управните постапки

- Стандарди на Советот на Европа и Европскиот суд за човекови права за управните постапки -


Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди за ангажирање на експерт за изработка на извештај за УПП на ОН 10/2023

Повеќе
post-img

ПУБЛИКАЦИЈА: СТАТУСОТ НА ВОНБРАЧНАТА ЗАЕДНИЦА И ПРАВАТА НА ВОНБРАЧНИТЕ ПАРТНЕРИ

Во оваа анализа ќе бидат изнесени клучните аспекти на состојбата на вонбрачната заедница во нашава држава и потребата од поцелосно законско регулирање на правните односи...

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на експерти за изработка на онлајн курс за недискриминација 8/2023

Повеќе
post-img

ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 27

Повеќе
post-img

Фокус група со граѓански организации

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за дизајн и печатење на промотивни материјали 7/2023

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за изработка на визуелни продукти 6/2023

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за писмен превод 5/2023

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за дизајн на публикации 4/2023

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на лектор 3/2023

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на експерти за изработка на прирачник за примена на стандарди на ЕСЧП во управни постапки 2/2023

Повеќе
post-img

Повик за доставување научни трудови за Правен дијалог бр. 27

Повеќе
post-img

Состанок во Управен суд

Повеќе
post-img

Покана за ангажирање на правник за следење на рочишта пред Управниот суд 1/2023

Повеќе
post-img

Курс за родова еднаквост

www.ihracademy.org.mk

Повеќе
post-img

Втор извештај од следењето на работата на Судскиот совет (јули - декември 2022 година)

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА 2022 ГОДИНА

Повеќе
post-img

Kурс за интегрирање еднаквост во програми и во политики

www.ihracademy.org.mk

Повеќе
post-img

ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 26

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Заклучоци од спроведени фокус групи со граѓани на тема пристап до правда

Повеќе
post-img

ИНФОГРФИК: ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

ВИДЕО: ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

ФОКУС ГРУПА СО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕМА ПРОБЛЕМИ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО ПРАВДА

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на експерти за изработка на онлајн курс за еднаквост 11/2022

Повеќе
post-img

ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: ИЗВЕШТАЈ ОД АНКЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ

октомври 2022

Повеќе
post-img

Курс за правото на приватност

Повеќе
post-img

АНАЛИЗА: ПРАВНИОТ СУБЈЕКТИВИТЕТ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ВОНБРАЧНАТА НАСПРОТИ БРАЧНАТА ЗАЕДНИЦА

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Повеќе
post-img

Прв извештај од следењето на работата на Судскиот совет (јануари - јуни 2022 година)

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 26

Повеќе
post-img

Втора работилница за зајакнување на капацитетите на ИЧП

Повеќе
post-img

Фокус група со граѓани од Полошкиот регион на тема проблеми во остварување на пристапот до правда

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДНА АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО ПРАВДА НА ГРАЃАНИТЕ 10/2022

Институтот за човекови права во рамките на проектот „Пристап до правда за сите”, финансиран од ЕУ во рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2020 – Оперативна поддршка за граѓански организации во Република Северна Македонија, има потреба од набавка на услуга за спроведување на една анкета за истражување на пристапот до правда на граѓаните.

Повеќе
post-img

Мислење и коментари по предлог законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Институтот за човекови права го разгледа текстот на Предлогот за измена и дополнување на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и даде свои коментари за измени и дополнувања


Повеќе
post-img

Фокус група со граѓани од подрачјето на Град Скопје на тема проблеми во остварување на пристапот до правда

Повеќе
post-img

Препораки за унапредување на легислативата и практиката во однос на исполнување на обврската за еднаквост

Повеќе
post-img

Работилница за подготовка на организациски план за застапување

Повеќе
post-img

ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 25

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за анимација, дизајн и визуелизација 05/2022

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на двајца експерти за изработка на онлајн курс за правото на приватност 03/2022

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на услуги за дизајн, подготовка и печатење на материјали 04/2022

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 25

Повеќе