news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Повик за ангажирање на експерти за изработка на прирачник за примена на стандарди на ЕСЧП во управни постапки 2/2023

Институтот за човекови права (ИЧП), во рамките на програмата „Пристап до правда за сите” (финансирана од ЕУ во рамки на ИПА III програмата за граѓанско општество и медиуми 2021) има потреба од ангажирање на двајца експерти за изработка на прирачник за примена на стандарди на ЕСЧП во управни постапки.

Поканата и проектната задача можете да ги најдете тука: 

  • Проектна задача 2/2023
  • Покана 2/2023

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: vesna.stefanovska@ihr.org.mk

Краен рок на доставување на понудите е до 01.04.2023 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса vesna.stefanovska@ihr.org.mk најдоцна до 29.03.2023 година.