ihr-logo

Институтот за човекови права (ИЧП) е здружение на граѓани основано во Скопје, во 2009 година, со цел промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација на професионалната јавност, анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии во рамките на правната професија како и дискусии за општата јавност.

projects-bg

Проекти

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

project-img

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Зголемено влијание на граѓанските организации врз процесот на спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022) и зајакнување на независноста и непристрасноста на судството.

arrow-left arrow-right
newsletter-img
publications-bg

Публикации

publications-bg

Правен дијалог

Стручното списание „Правен дијалог” се издава со цел развивање, унапредување и размена на правната мисла помеѓу теоретичарите и практичарите од областа на правото и човековите права. Оттаму произлегува и називот на списанието кое алудира на развивање на дијалог, и изразување на различни ставови и гледишта по однос на теми кои ги засегаат човековите права и владеење на правото.

Првото издание на Правен дијалог беше објавено на 20 Ноември 2010 година.

Списанието излегува два пати во годината со објавување на трудови кои се очекува да имаат влијание врз разрешување на дилеми во однос на правни и теоретски прашања кои опфаќаат теми поврзани со човековите права и владеењето на правото.

logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img