news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Повик за набавка на услуги за писмен превод 5/2023

Институтот за човекови права (ИЧП), во рамките на програмата „Пристап до правда за сите” (финансиранa од ЕУ во рамки на ИПА III програмата за граѓанско општество и медиуми 2021) има потреба од набавка на услуги за писмен превод.

Поканата и Проектната задача можете да ги најдете тука: 

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: vesna.stefanovska@ihr.org.mk.

Краен рок на доставување на понудите е до 18.04.2023 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса vesna.stefanovska@ihr.org.mk најдоцна до 13.04.2023 година.