news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДНА АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО ПРАВДА НА ГРАЃАНИТЕ 10/2022

Институтот за човекови права во рамките на проектот „Пристап до правда за сите”, финансиран од ЕУ во рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2020 – Оперативна поддршка за граѓански организации во Република Северна Македонија, има потреба од набавка на услуга за спроведување на една анкета за истражување на пристапот до правда на граѓаните.

Проектната задача и поканата и  можете да ги најдете тука:

- Проектна задача 10/2022

Покана 10/2022

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: vesna.stefanovska@ihr.org.mk.

Краен рок на доставување на понудите е до 28.08.2022 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда. За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса vesna.stefanovska@ihr.org.mk најдоцна до 25.08.2022 година.