news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

ИНФОГРАФИК: Заклучоци од спроведени фокус групи со граѓани на тема пристап до правда