projects-bg

Реализирани проекти

УСТАВНИОТ СУД – ЗАШТИТНИК НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Донатор: Германска амбасада во Скопје

Времетраење: од 15.04.2023 до 31.12.2023


Општата цел на проектот е да се подобри севкупниот систем за уставна заштита на човековите права и слободи како и да се зголеми јавниот интерес и знаењето за работата на Уставниот суд.

Проектот има 2 специфични цели и тоа:

 • Да се зголеми знаењето и интересот на јавноста за уставните права и слободи и да се зголемат знаењата и вештините на правните професионалци, студентите и јавноста за расположливите механизми за заштита на човековите права и слободи пред Уставниот суд и
 • Да се подобри уставниот механизам за заштита на човековите права и слободи врз основа на споредбени регионални и континентални искуства и најдобри практики.


Во рамките на проектот ќе се реализираат следниве активности:

 • Подготовка на водич за поднесување иницијативи пред Уставниот суд;
 • Пишување на лесно разбирлив илустриран Устав за ученици;
 • Спроведување на истражување за конзистентноста на одлуките на Уставниот суд во однос на заштитата на човековите права;
 • Јавна дебата за поттикнување дискусија за спроведената анализа на правните предизвици и можности за подобрување на уставната жалба;
 • Подготовка на документ за јавни политики во однос на можноста за воведување на уставна жалба;
 • Подготовка на онлајн курс за студенти по право и правни професионалци за достапните механизми за заштита на човековите права пред Уставниот суд;
 • Организирање на онлајн средба со студенти од правните факултети со цел промоција на подготвениот онлајн курс;
 • Студиска посета на Уставен суд од регионот со цел размена на добри искуства и практики; и
 • Организирање на онлајн кампања за промоција на реализирани активности и постигнати резултати.
project-img project-img
news-bg

Новости

post-img

ИНФОГРАФИК: РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД НА РСМ БР. 3

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КОМПАРАТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНА НА УСТАВНАТА ЖАЛБА ВО РЕГИОНОТ

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Aнализа на одлуките и решенијата на Уставниот суд на Република Северна Македонија по поднесени барања за заштита на слободите и правата

Повеќе
post-img

Втора презентација на онлајн курсот за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ на Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово

Повеќе
post-img

Студиска посета во Уставниот суд на Република Словенија

Повеќе
post-img

Трета презентација на онлајн курсот за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ на Правниот факултет, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип

Повеќе
post-img

Анализа на одлуките и решенијата на Уставниот суд на Република Северна Македонија по поднесени барања за заштита на слободите и правата

Повеќе
post-img

Потреба за воведување уставна тужба во правниот поредок на Република Северна Македонија

Повеќе
post-img

Дебатата во рамките на проектот „Уставниот суд – заштитник на човековите права“

Повеќе
post-img

Водич за поднесување на иницијативи пред Уставниот суд на РСМ

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Уставот на Република Северна Македонија и основните човекови права и слободи

(анимирано видео наменето за деца од основно и средно училиште)

Повеќе
post-img

Презентација на онлајн курсот за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ на Правниот факултет - Битола, Универзитет "Св. Климент Охридски"

Повеќе
post-img

Курс за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД НА РСМ бр. 2

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: ВОДИЧ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИНИЦИЈАТИВИ ПРЕД УСТАВНИОТ СУД НА РСМ

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД НА РСМ

15 април - 31 јули 2023

Повеќе
post-img

Повик за за ангажирање на двајца експерти за изработка на документ за јавни политики за можност за воведување на уставна тужба/жалба 7/2023

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за техничка поддршка и продукција на онлајн курс 6/2023

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на двајца експерти за изработка на онлајн курс за заштита на човековите права пред Уставниот суд 5/2023

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на тројца експерти за изработка на илустриран Устав 4/2023

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на експерти за истражување и изработка на длабинска анализа на одлуките на Уставниот суд 3/2023

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на правник за следење на седниците на Уставниот суд на РСМ

Повеќе