projects-bg

Реализирани проекти

БОРБА ПРОТИВ САЈБЕР БУЛИНГ ВРЗ ДЕВОЈЧИЊА

Донатор: Канадска амбасада во Белград

Времетраење: од 28.11.2023 до 28.02.2024

Општата цел на проектот да го намали и спречи булингот и сајбер булингот врз девојчињата во Северна Македонија преку едукација на младите.


Во рамките на проектот ќе се реализираат следниве активности:

  • Родова анализа на објави споделени на социјалните мрежи;
  • Спроведена анкета меѓу учениците во средните училишта за булинг и сајбер булинг;
  • Две фокус групи со девојчиња преку споделување на нивното искуство со булинг и сајбер булинг;
  • Три анти-булинг работилници со ученици од средни училишта во Скопје со цел да се едуцираат за спречување на булинг и сајбер булинг врз девојчиња;
  • Онлајн кампања за подигање на свеста за булинг и сајбер булинг  меѓу учениците во средните училишта.

Очекувани (долготрајни)  резултати: 

  1. подигање на свеста за булинг и сајбер булинг меѓу девојчињата, како да се идентификува, спречи и како учениците да се борат против овој негативен феномен;
  2. родово распределени квантитативни и квалитативни податоци за булинг во училиштата и сајбер-булинг на социјалните медиуми;
  3. едуцирани 75 ученици за препознавање и спречување на булинг и сајбер булинг;
  4. создавање препораки засновани на податоци за информирање на креаторите на политики за борба против булингот и сајбер булингот во Северна Македонија.
project-img
news-bg

Новости

post-img

ПОЈАСНУВАЊЕ ПО ПОВОД ВЧЕРАШНИТЕ НАПИСИ ВО МЕДИУМИТЕ

Повеќе
post-img

Завршен настан „Борба против онлајн врсничко насилство врз девојчиња“

Повеќе
post-img

Инфографик: Клучни заклучоци од анкета на тема онлајн врсничко насилство

Повеќе
post-img

Инфографик: Следење на објави на социјалните медиуми

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ: ОНЛАЈН ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО (САЈБЕР БУЛИНГ) ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Извештај од анкетно истражување

Повеќе
post-img

РОДОВО БАЗИРАНА АНАЛИЗА ЗА ОНЛАЈН - ВРСНИЧКОТО НАСИЛСТВО (САЈБЕР БУЛИНГ)

Повеќе
post-img

Инфографик: Фокус групи на тема онлајн врсничко насилство

Повеќе
post-img

Инфографик: Едукативни работилници на тема онлајн врсничко насилство

Повеќе
post-img

Едукативна работилница во СУГС „Никола Карев“ - Скопје

Повеќе
post-img

Едукативна работилница во СУГС „Орце Николов“ во Скопје

Повеќе
post-img

Фокус група во СОУ „Славчо Стојменски“ во Штип

Повеќе
post-img

Едукативна работилница во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“ во Скопје

Повеќе
post-img

Фокус група во СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ во Битола

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ за набавка на услуга за спроведување на анкета за булинг и сајбер-булинг 01/2024

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуда за анализа 02/2024
Повеќе