projects-bg

Тековни проекти

ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА, БУЛИНГ И ГОВОР НА ОМРАЗА

Донатор: Германска амбасада во Скопје

Времетраење на проектот: 15 мај 2021 – 15 мај 2022

Општа цел:

Целта на проектот е да ја потенцира важноста во однос на спречување и заштита од дискриминација (со посебен фокус на следниве основи: сексуална ориентација, родов идентитет, социјална и родова нееднаквост), говор на омраза и „булинг” – врсничко насилство меѓу средношколците.

Специфични цели во рамките на проектот се следниве:

Специфична цел 1: да се подигне свеста меѓу учениците и професорите за дискриминацијата (со посебен фокус на сексуалната ориентација, родовиот идентитет, социјалната и родова нееднаквост), говорот на омраза и булингот како и истите да се сузбијат преку инклузивен процес меѓу учениците;

Специфична цел 2: да се зголеми знаењето на професорите, педагозите и учениците со цел спречување и заштита од дискриминација, булинг и говор на омраза како и да се потенцира значењето за почитување на човековите права и промовирање на толерантност и прифатливост и

Специфична цел 3: да се поддржат државните институции во креирање на одржливи мерки за адресирање на дискриминацијата, булингот и говорот на омраза со цел  придонесување кон потолерантен и инклузивен образовен процес во средните училишта.

Во рамките на проектот предвидено е да се реализираат следниве активности:

 • Подготовка на методологија за мониторирање на работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација;
 • Мониторинг на работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација со цел  прибирање на податоци за состојбите со дискриминацијата;
 • Објавување на квартални извештаи за работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација;
 • Спроведување на јавна анкета за состојбите со дискриминацијата, говорот на омраза и булингот;
 • Спроведување на истражување за влијанието на медиумите во насока на креирање на стереотипи, дискриминација и поттикнување на говор на омраза и булинг;
 • Организирање на фокус група со релевантни чинители со цел креирање на заклучоци и препораки за подобрување на образовниот процес во средните училишта и спречување на дискриминација, говор на омраза и булинг;
 • Подготовка и промоција на два онлајн курсеви за дискриминација, говор на омраза и булинг кои ќе бидат достапни на Академијата за човекови права на ИЧП;
 • Воспоставување на примарна правна помош за ученици во вид на давање на совети за спречување на дискриминација, говор на омраза и булинг;
 • Организирање на кампања со цел подигање на свеста кај учениците и пошироката јавност за дискриминацијата, говорот на омраза и булинг;
 • Подготовка на анализа врз основа на наодите од мониторинг извештаите, спрoведената анкета, организирана фокус група и сл. со цел да се направи анализа на моменталната состојба во државата и да се дадат препораки за спречување на дискриминацијата, говорот на омраза и булингот.
 • Организирање на јавен (завршен) настан со цел презентирање на реализираните проектни активности и постигнатите резултати.

Таргет групи:

Ученици во средните училишта, професори, педагози, Министерство за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Народниот правобранител, родителите на учениците и пошироката јавност.

project-img
news-bg

Новости

post-img

Анкета за испитување на јавно мислење „Како медиумите влијаат врз средношколците?“

Институтот за човекови права спроведува истражување на влијанието на социјалните медиуми и мас-медиуми во креирањето на јавно мислење и последиците изразени преку градење на стереотипи, дискриминација (сексуална ориентација и родов идентитет, род и статус), булинг и говор на омраза кај средношколците.

Повеќе