news-bg

Новости

Проект:
ВЕЧЕРИ НА ЖЕНСКИ ПРАВА 2021

ВИДЕО: ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КРИЗИТЕ НИКОГАШ НЕ СЕ РОДОВО НЕУТРАЛНИ - КАКО ЖЕНСКОТО ЛИДЕРСТВО ВЛИЈАЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ РОДОВА ЕДНАКВОСТ ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19?