news-bg

Новости

Проект:
НАМАЛУВАЊЕ НА РОДОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОЕКТОТ „НАМАЛУВАЊЕ НА РОДОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“ ПРИДОНЕСУВА КОН ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Во септември 2015 година ОН ја усвои Агендата за одржлив развој 2030 која има амбициозна цел да создаде праведен и инклузивен свет, ослободен од страв и насилство и каде се почитуваат човековите права. Работејќи кон одржлив економски развој, социјален развој и заштита на природата, Агендата 2030 тежнее кон инвестирање во децата и младите и создавање на соодветно опкружување каде тие ќе можат целосно да ги остварат своите можности и права. Меѓу целите на агендата, родовата еднаквост и квалитетното образование ги заземаат едни од најважните места. Овие прашања се третираат како интерсекциски проблеми, за чие справување се предвидени повеќе цели и индикатори.

Поконкретно, Цел 4 е посветена на обезбедување инклузивно, правично и квалитетно образование и го акцентира значењето на познавањето на човековите права, ја промовира културата на мир и ненасилство, безбедноста на децата, инклузивни и родово сензитивни училишта и околина која овозможува ефективно и квалитетно учење.

Квалитетното образование е клучно за развој на децата и општеството и придонесува за успешна и продуктивна иднина. Кога децата имаат пристап до квалитетно образование базирано на човекови права и родова еднаквост, се создава позитивен ефект на бран од можности за идните генерации.

Намалувањето на родовите стереотипи е движечкиот приоритет на проектот и претставува заложба на Институтот за човекови права за создавање на безбедни и современи училишта, како и наставен кадар и служби. Со тоа даваме активен придонес кон постигнување на глобалните цели за одржлив развој до 2030 година.