news-bg

Новости

Проект:
КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА - РАЗВИВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ПРАКТИКИ И ПРИСТАПИ ВО НАСТАВАТА И УЧЕЊЕТО

Втора обука за наставници за контроверзни прашања во училишната програма

На 4 и 5 мај 2021 година во рамки  на проектот „ Контроверзни прашања во училишната програма - развивање ефективни практики и пристапи во наставата“ кој е финансиран заеднички од Европската Унија и Советот на Европа се одржа втората обука за наставници.

За време на обуката наставниците се запознаа со разни методи и стратегии за поучување на контроверзни прашања, разликата помеѓу ставовите и однесувањето, развојот на когнитивните способности на учениците, разновисни стратегии за настава, вештини за размислување и лични способности.

На обуките се присутни наставници од 2 средни и 2 основни училишта кои заедно ги разработуваат контроверзните прашања и различните пристапи кои треба да се применуваат при нивното обработување во наставата.