news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА ПОДОБРИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СУДСТВОТО

ВИДЕО: Истражување за работата на судската администрација

Видеото за работата на судската служба е изработено во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобро достигнувања во судството“ имплементиран од Институтот за човекови права и Центарот за правни истражувања и анализи со финансиска поддршка од страна на ЕУ преку Секторот за централно финансирање и склучување договори, при Министерството за финансии и кофинансиран од Британската Амбасада Скопје. Проектот е поддржан од професионалните здруженија Здружение на судии и Здружение на судска администрација во улога на соработници.