news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНО ДО ПОКВАЛИТЕТНО ЛОКАЛНО НОВИНАРСТВО

Повик за новинари за учество на обука за медиумско известување и истражувачко новинарство

Центар за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ, во партнерство со Институт за човекови права, објавува повик за избор на новинари за учество на обука која ги опфаќа темите поврзани со медиумско известување и истражувачко новинарство. 
Со повикот бараме да се пријават медиумски работници, уредници, новинари кои работат во локални медиуми од проектните општини Гостивар, Тетово, Куманово, Шуто Оризари, Дебар, Кичево, Струга и Охрид. 
Обуката е дводневна и ќе се одржи на 26-27 октомври во хотел МИА’С Фаворите во Маврово.
Бројот на учесници е ограничен. Трошоците на учесниците за патувањето до Маврово и назад, како и сместувањето и угостителските услуги во хотелот целосно ќе бидат покриени од страна на организаторот. 
Сите заинтересирани може да се пријават за учество во обуката преку пополнување на податоците за пријава: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfikPpg5VOWclp1jiE6dx-Ojk7dBQ4DNwqKi0Bb8vlEkU8qPA/viewform

Обуката е дел од проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“ се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW - EU support for Enhancing Journalists Rights”, a e финансиран од Европска Комисија.
_______________________________________________________________________

Qendra për Zhvillimin e Mediave të Bashkësive MEDIUM shpall thirrje për përzgjedhjen e gazetarëve për të marrë pjesë në trajnimin që përfshinë tema që lidhen me raportimin mediatik dhe gazetarinë hulumtuese. 
Me këtë thirrje kërkojmë që të aplikojnë punonjësit e mediave, redaktorët, gazetarët që punojnë në mediat lokale nga projekt komunat Gostivar, Tetovë, Kumanovë, Shuto Orizar, Dibër, Kërçovë, Strugë dhe Ohër. 
Trajnimi është dyditor dhe do të mbahet më 26-27 tetor në hotelin e Mia’s Favorite në Mavrovë
Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Shpenzimet e pjesëmarrësve për udhëtimin në Mavrovë dhe kthimin mbas, si dhe shërbimet e akomodimit dhe keteringut në hotel do të mbulohen plotësisht nga organizatori. 
Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen për të marrë pjesë në trajnim duke plotësuar të dhënat e aplikimit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfikPpg5VOWclp1jiE6dx-Ojk7dBQ4DNwqKi0Bb8vlEkU8qPA/viewform

Trajnimi është pjesë e projektit “Së bashku për gazetari më të mirë lokale” që zbatohet në kuadër të IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW - EU support for Enhancing Journalists Rights”, dhe financohet nga Komisioni Evropian.