news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНО ДО ПОКВАЛИТЕТНО ЛОКАЛНО НОВИНАРСТВО

Повик за избор на новинари за учество на обука на тема примена на пристапот заснован на човекови права во медиумското работење

Институтот за човекови права објавува повик за избор на новинари за учество на обука. Темата на обуката е примена на пристапот заснован на човекови права (ПЗЧП) во медиумското работење.

Со повикот бараме да се пријават медиумски работници, уредници, новинари кои работат во локалните медиуми од проектните општини Гостивар, Тетово, Куманово, Шуто Оризари, Дебар, Кичево, Струга и Охрид.

Обуката е дводневна и ќе се одржи на 9ти и 10ти ноември 2023 година во хотел MIA’S Favorite, Маврово. 

Бројот на учесници е ограничен. Трошоците на учесниците за патувањето до Маврово и назад, како и сместувањето и угостителските услуги во хотелот целосно ќе бидат покриени од страна на организаторот. 

Сите заинтересирани новинари може да се пријават за учество на обуката преку пополнување на податоците за пријава: https://forms.gle/PnE6jRvFD6ARV3Qd9


Обуката е дел од проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“ кој се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW - EU support for Enhancing Journalistic Rights, а е финансиран од Европската Комисија. Овој проект го спроведува Центарот за развој на медиумите на заедниците Медиум -   Medium во партнерство со Институтот за човекови права.

_____________________________________________

Instituti për të Drejtat e Njeriut shpall thirrje për përzgjedhjen e gazetarëve për pjesëmarrje në trajnim. Tema e trajnimit është zbatimi i qasjes së bazuar në të drejtat e njeriut (QBDNJ) në punën mediatike. 👨‍🏫

Në këtë thirrje kërkojmë që të aplikojnë punonjësit mediatikë, redaktorët, gazetarët që punojnë në mediat lokale të komunave të projektit: Gostivar, Tetovë, Kumanovë, Shuto Orizarë, Dibër, Kërçovë, Strugë dhe Ohër.

Trajnimi është dyditor dhe do të mbahet në datat 9-10 nëntor 2023 në Hotelin MIA’S Favorite, Mavrovë.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Shpenzimet e pjesëmarrësve për udhëtimin në Mavrovë (vajtje-ardhje), si dhe për akomodim dhe shërbimet hotelierike, në tërësi do të mbulohen nga ana e organizatorit.

Të gjithë gazetarët e interesuar mund të paraqiten për të marrë pjesë në trajnim, duke plotësuar të dhënat për aplikim: https://forms.gle/PnE6jRvFD6ARV3Qd9 


Trajnimi është pjesë e projektit “Së bashku për gazetari lokale më kualitative” që implementohet në kuadër të IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW – EU support for Enhancing Journalistic Rights, ndërsa financohet nga Komisioni Evropian. Këtë projekt e zbaton Qendra për Zhvillim të Mediave në Komunitet Медиум -   Medium në partneritet me Institutin për të Drejtat e Njeriut.

project-img project-img