news-bg

Новости

Проект:
ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти-бр.2

Институтот за човекови права го спроведува проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ во период од септември 2016 до март 2018 година поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Ова е вториот мониторинг извештај во рамките на проектот, кој го опфаќа периодот од февруари до април 2017 година. Мониторинг извештајот за транспарентноста, отчетноста и ефикасноста на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија е подготвен врз основа на Мониторинг матрицата со утврдени индикатори.


Извештајот можете да го превземете на следните линкови:

Мониторинг извештај за работата на Судскиот Совет на РМ

Raporti I monitorimit për punën e Këshillit Gjyqësor të RM