news-bg

Новости

Проект:
ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Методологија за следење на работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти

Оваа методологија на мониторинг е подготвена во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Проектот има за цел да ја зголеми заинтересираноста на граѓаните за улогата на Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ) и од друга страна да ја зголеми отчетноста на Судскиот совет.


МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТАТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ