news-bg

Новости

Проект:

Извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2016 година

Судскиот совет на Република Македонија, согласно со член 135 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 3.7.2017 година го разгледа и го усвои Извештајот за работата на Судскиот Совет на Република Македонија за 2016 година кој може да го најдете на овој линк.