news-bg

Новости

Проект:
ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НА РАБОТАТА НА АНТИКОРУПЦИСКА И АНТИДИСКРИМИНАЦИСКА КОМИСИЈА

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

Оваа анализа дава општа слика за начинот на разбирање на концептот на дискриминација, како и за личните искуства и знаењето на наведените ранливи групи граѓани за достапните механизми за заштита од дискриминација, како и подетални информации за транспарентноста, отчетноста и ефективноста во работата на Комисијата. Резултатите од анализата ќе бидат искористени за застапување насочено кон актуализирање на специфичните потреби за заштита на ранливите групи граѓани од дискриминација, како и за континуирано преземање системски активности за нивно запознавање со механизмите за заштита и со постапката за заштита пред Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани