news-bg

Новости

Проект:
ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Депрофесионализација на Судскиот совет на РМ - придобивки и можни ризици

Функцијата и надлежностите на Судскиот совет на Република Македонија, како и изборот на членовите на ССРМ се утврдени во Уставот на РМ, а потоа се разработени во Законот за Судскиот совет. Советот го сочинуваат петнаесет члена. По функција членови на Советот се претседателот на Врховниот суд на Република Македонија и министерот за правда. Осум члена на Советот ги избираат судиите од своите редови, а пет члена ги избира Собраенито на РМ....

Целосно прочитајте на линкот подолу.

Депрофесионализација на Судскиот совет на РМ - придобивки и можни ризици