news-bg

Новости

Проект:
КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА - РАЗВИВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ПРАКТИКИ И ПРИСТАПИ ВО НАСТАВАТА И УЧЕЊЕТО

ЧЕТВРТА ОБУКА ЗА НАСТАВНИЦИ ЗА КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА

Четвртата обука во рамки на проектот „Контроверзни прашања во училишната програма - развивање ефективни практики и пристапи во наставата и учењето“ беше одржана на 20.08.2021 година. Обучувачи на наставниците за време на обуката беа Деспина Стојановска и Снежана Јанкуловска. Во текот на оваа обука наставниците се фокусираа на јакнење и подобрување на нивните способности и техники како обучувачи.

Проектот „Контроверзни прашања во училишната програма - развивање ефективни практики и пристапи во наставата и учењето“ е финансиран заеднички од Европската Унија и Советот на Европа и се реализира во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието во периодот март - октомври во 2021 година.