news-bg

Институции под лупа

Судски совет под лупа

Судскиот совет е самостоен и независен орган на судството кој ја обезбедува и ја гарантира самостојноста и независноста на судската власт. Главни надлежности на Судскиот совет се избор и разрешување на судии и претседатели на судови.

Институтот за човекови права редовно ја следи работата на Судскиот совет со присуство на отворените седници.

За повеќе извештаи и останати продукти од следењето на Судскиот совет во периодот од 2014 до 2020 година пристапете на следните линкови од изминати проекти:

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот Совет на РСМ

Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот Совет на Република Македонија

„Независен Судски Совет на Република Македонија - стремеж и предизвици“ дел од „Мрежа 23“