news-bg

Институции под лупа

Државно правобранителство под лупа

Државното правобранителство на Република Северна Македонија е државен орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Републиката и врши други работи утврдени со закон. Согласно Законот за Државно правобранителство, определени се 15 подрачја на овој орган низ целата територија на државата.

Институтот за човекови права во рамките на проектот „Заедно во борба против корупција” почнувајќи од 2018 година ја следи работата на Државното правобранителство на РСМ особено ставајќи акцент на заштитата на имотните права и интереси на Републиката и/или државните органи кои ги застапува во граѓански и управни постапки.

Имајќи го предвид погоре наведеното, Институтот за човекови права изготвува 6 месечни мониторинг извештаи за работата на Државното правобранителство.

Прв мониторинг извештај за работата на ДПРСМ

Втор мониторинг извештај за работата на ДПРСМ

Трет мониторинг извештај за работата на ДПРСМ

Четврти мониторинг извештај за работата на ДПРСМ

Инфографик: Заштита на имотните права и интереси во постапките на денационализација и експропријација

Инфографик: Државното правобранителство на РСМ во заштита на имотните права и интереси

Инфографик: Транспарентност, отчетност и ефективност во работењето на ДПРСМ