news-bg

Новости

Проект:
ЗА ПРАВДА – СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО 2019 – 2020

Унапредување на реформите во правосудството – Кон враќање на довербата на граѓаните во правосудниот систем


Блупринт групата на граѓански организации за реформи во правосудството организира конференција на тема „Унапредување на реформите во правосудството – Кон враќање на довербата на граѓаните во правосудниот систем“. 

Конференцијата ќе се одржи на 29 Март 2022 година со почеток од 11:00 часот како хибриден настан во Хотел Александар Палас Скопје и со on-line учество преку платформата zoom.

Конференцијата се организира по повод Денот на македонското правосудство (31 Март 2022) како завршен настан на проектот „За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството во 2021 година“ поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.   

Целта на конференцијата е да поттикне дебата помеѓу правосудните институции и граѓанските организации заради идентификување на мерки неопходни за враќање на довербата на граѓаните во правосудниот систем во пресрет на отпочнувањето на процесот за изработка на нов стратешки документ за реформи во оваа област. 

На конференцијата ќе се презентираат и клучните наоди и заклучоци од Извештајот во сенка за спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството во 2021 година кој беше изработен од Блупринт групата. 

Обезбеден е превод на македонски, албански јазик и англиски јазик. 

Сите заинтересирани учеството во живо на настанот може да го потврдат на egeorgievska@myla.org.mk.  За следење на конференцијата on-line неопходна е претходна регистрација на следниот линк.

Агенда за настанот е достапна тука:  Агенда


Avancimi i reformave në drejtësi – Si të rivendoset besimi i qytetarëve në sistemin gjyqësor?

Grupi Blueprint i organizatave të shoqërisë civile për reforma në drejtësi ka nderin dhe kënaqësinë t’ju ftojë të merrni pjesë në konferencën përmbyllëse të projektit “Për Drejtësi – Monitorimi i Zbatimit të Strategjisë për Reformën në Drejtësi në 2021” i mbështetur nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni.   

Konferenca do të mbahet më datë 29 mars 2022, ora 11:00 në Hotel Alaksander Palas në Shkup si ngjarje hibride, me prezencë fizike si dhe përmes platformës Zoom.   

Konferenca organizohet me rastin e Ditës së Gjyqësorit të vendit tonë (31.03.2022) me temën “Përparimi i reformave në drejtësi – drejt rikthimit të besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor”.   

Qëllimi i konferencës është të inkurajojë debat ndërmjet institucioneve të drejtësisë dhe organizatave të shoqërisë civile për të identifikuar masat e nevojshme për të rikthyer besimin e qytetarëve në sistemin gjyqësor në pritje të fillimit të procesit të hartimit të një dokumenti të ri strategjik për reforma në këtë fushë.   

Konferenca do të prezantojë gjithashtu gjetjet dhe konkluzionet kryesore të Raportit në Hije mbi Zbatimin e Strategjisë për Reforma Gjyqësore të vitit 2021, i përpiluar nga grupi Blueprint.   

Eventi mund të ndiqet me përkthim në gjuhën maqedone, shqipe dhe angleze. 

Ju lutemi ta konfimroni prezencën tuaj në egeorgievska@myla.com. Nëse preferoni ta ndiqni ngjarjen on-line, ju lutemi të regjistroheni në linkun e mëposhtëm.  

Agjendën mund ta gjeni ketu: Agjenda