news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНО ВО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

Трет мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Предмет на анализа на Третиот мониторинг извештај е постапувањето на Државното правобранителство во однос на заштитата на имотните права и интереси на РСМ, при што акцент е ставен на судските постапки во кои ДПРСМ ги штити имотните права на Републиката и/или на државните органи. Понатаму, предмет на анализа беа и постапките за отуѓување градежно замјиште во кои овој орган дава мислење (позитивно/негативно), како и во постапките за денационализација и експропријација.

Мониторинг извештајот на македонски можете да го прочитате тука.

Мониторинг извештајот на албански можете да го прочитате тука.

project-img