news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА ПОДОБРИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СУДСТВОТО

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 1/2021

За потребите на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството” финансиран од ЕУ преку Секторот за централно финансирање и склучување договори, при Министерството за финансии (во понатамошниот текст: ЦФСД) и кофинансиран од Британска амбасада Скопје, во рамки на ИПА II програмата, врз основа на Договорот за грант меѓу ЦФСД и ИЧП, бр. 12-6204/1 од 21.12.2018 година (во понатамошниот текст: Договор за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа: 

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 1/2021

за ангажирање на

ЕКСПЕРТИ ЗА ПИШУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКИ

за транспарентноста, отчетноста и ефективноста на судството со фокус на работата на судиите и судската администрација

 

Доколку сте заинтересирани Ве повикуваме да доставите понуда во согласност со Повикот 1/2021. 

Во прилог:

- Покана за доставување понуди 1/2021

- Проектна задача (ToR) 1/2021

 

Крајниот рок за доставување на понудите е до 5.2.2021 (петокпо електронски пат, на службениот e-mail: maja.stojanoska@ihr.org.mk.

 

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса maja.stojanoska@ihr.org.mk најдоцна до 4.2.2020.