news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА ПОДОБРИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СУДСТВОТО

Покана за доставување на понуди - правни експерти обучувачи за одржување на пет работилници за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

За потребите на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството” финансиран од ЕУ преку Секторот за централно финансирање и склучување договори, при Министерството за финансии (во понатамошниот текст: ЦФСД), во рамки на ИПА II програмата, врз основа на Договорот за грант меѓу ЦФСД и ИЧП, бр. 12-6204/1 од 21.12.2018 година (во понатамошниот текст: Договор за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа:

    ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 07/2019

за набавка на услуги - ангажирање на

ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ОБУЧУВАЧИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПЕТ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ОДГОВОРНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО СУДСТВОТО

 

Доколку сте заинтересирани Ве повикуваме да доставите понуда во согласност со Повикот 07/2019. 

Во прилог на овој маил Ви испраќам:

- Покана за доставување понуди 07/2019

Проектна задача ТOR 07/2019

Крајниот рок за доставување на понудите е до 7.5.2019 година на маилот maja.stojanoska@ihr.org.mk - Маја Стојаноска, проектен менаџер. Деталите се образложени во поканата за понуда.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса  maja.stojanoska@ihr.org.mk  најдоцна до 3.4.2019 година до 12:00 часот.