news-bg

Новости

Проект:
ЗА ПРАВДА – СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО 2019 – 2020

Мониторирање на процесот на скрининг за Поглавјето 23`

Блупринт групата за реформи во правосудството подготви Документ за јавни политики – Мониторирање на процесот на скрининг за Поглавје 23.
Овој краток документ за јавни политики има цел да го поттикне размислувањето во насока на создавање механизам за соработка помеѓу граѓанските организации и релевантните институции/претставници на администрација во однос на претстојните преговори со Европската Унија.
Документот  за јавни политики е достапен на следниот линк:

Мониторирање на процесот на скрининг за Поглавјето 23