news-bg

Новости

Проект:
АКЦИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РСМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 5 (1 септември - 15 декември 2019 г.)

Mониторинг - извештајот за работата на Судскиот совет, за периодот септември-декември 2019 година, е изработен во рамки на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет“, и негова интенција е мерење на транпарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет.

Институтот за човекови права има за цел полесно и посеопфатно да ги оцени транспарентноста,
отчетноста и ефективноста во работењето на Судскиот совет преку присуство на јавни седници, следење на веб-страницата на Судскиот совет и слободен пристап до информации од јавен карактер.

Овој мониторинг извештај содржи информации :
За потребите на мониторингот беа користени следниве извори на информации: присуство на сите отворени седници на Судскиот совет, одговори на доставени барања за слободен пристап до информации одјавен карактер, веб-страницата на Судскиот совет на РМ, објави на медиуми итн.

Мониторинг извештајот можете да го прочитате на линкот подолу:

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 5

Raporti i monitorimit për punën e Këshillit Gjyqësor të RMV