news-bg

Новости

Проект:
ПРИМЕНА НА ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 КРИЗАТА

ИНФОГРАФИК: Прв мониторинг ПЗЧП