news-bg

Новости

Проект:
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

ИНФОГРАФИК - Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за СО и РИ како основи за дискриминација