projects-bg

Реализирани проекти

project-img

БОРБА ПРОТИВ САЈБЕР БУЛИНГ ВРЗ ДЕВОЈЧИЊА

More
project-img

ВЕЧЕРИ НА ЖЕНСКИ ПРАВА 2021

More
project-img

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД УПРАВНИОТ СУД

More
project-img

УСТАВНИОТ СУД – ЗАШТИТНИК НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

More
project-img

ЗА ПРАВДА – ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НЕЗАВИСНО И ЕФИКАСНО СУДСТВО

More
project-img

ЗА ПРАВДА – СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО И ПРИДОНЕС КОН ИЗРАБОТКА НА НОВАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО 2022

Зголемување на влијанието на граѓанските организации во процесот на реформи во правосудството како предуслов за заштита на човековите права и обезбедување социјална правда.

More
project-img

ЗГОЛЕМЕНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Целта на проектот е да се зголеми транспарентноста на Советот на јавни обвинители кон јавноста и да се подобри ефикасноста и отчетноста на институцијата преку давање на препораки.

More
project-img

СЛЕДЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

Целта на овој проект е следење на имплементацијата на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси (Антикорупциска стратегија) преку исполнување на мерките на Владата на Република Северна Македонија и иницијативите кои се составен дел на планот на Владата во борбата против корупцијата насловен како „Акција 21”.

More
project-img

ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА, БУЛИНГ И ГОВОР НА ОМРАЗА

More
project-img

ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 КРИЗАТА

More
project-img

КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА - РАЗВИВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ПРАКТИКИ И ПРИСТАПИ ВО НАСТАВАТА И УЧЕЊЕТО

More
project-img

Уставниот суд - Заштитник на владеењето на правото

More
project-img

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Акција за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет и нејзино препознавање од страна на националните и локалните власти, правните професионалци и граѓаните, како и зголемување на толеранцијата и прифаќањето на припадниците на ЛГБТИ заедницата.

More
project-img

Институционален грант

Институционалните грантови на Цивика мобилитас се наменети за поддршка на институ- ционалниот развој и организациското јакнење на граѓанските организации. Институционалниот развој се однесува на поддршката која граѓанското општество може да ја направи за развојот на Македонија. Така, тој се однесува на улогата на ГО и другите чинители во граѓанското општество во промовирањето на општествените промени во земјата. Организациското јакнење се однесува на зајакнувањето на поединечни ГО како организации.

More
project-img

Вечери на женски права 2018

Овој проект има за цел да ја зголеми родовата еднаквост и да ги поттикне мажите и жените критички да се однесуваат на родовите нееднаквости и да се зголеми свеста за значењето на женските права како човекови права. Дополнително, проектот ќе ги потенцира напорите на женските активистки Роса Плавева и Наќие Бајрам кои во 1900тите ќе го понесат товарот да бидат лидери на европските струења за женските права и еднаквост во Македонија. Почетната и основна активност ќе биде изработка на документарен филм за овие македонски феминистки и борки за човекови права.

More
project-img

Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот Совет на Република Македонија

Проектот има за цел да ја запознае пошироката јавност со работата на Судскиот совет на РМ и да ја зголеми отчетноста и транспатентноста на Судскиот совет на Р.М. врз основа на аргументи, преку информирање на јавноста.

More
project-img

ИПА - Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Проектот е фокусиран на имплементацијата на целите утврдени во Повикот за предлози и тоа: да се зголеми влијанието на граѓанските организации и да се подобри интегритетот на медиумите преку нивно вклучување во јавните политики што ќе придонесат за понатамошен развој и унапредување на граѓанскиот дијалог, посилен и активен придонес во креирањето на политиките и активности на набљудување, како и унапредување на истражувачкото новинарство.

More
project-img

Заедничка акција за итни реформи во судството

Главната подолгорочна корист на граѓаните и другите засегнати страни од општата цел како и од специфичните цели на оваа заедничка акција е олеснување на пристапот до независен, непристрасен и професионален суд. Сето тоа ќе ја намали корупцијата во јавниот сектор, ќе ја врати довербата во судството и воопшто ќе го подобри квалитетот на животот на сите граѓани приближувајќи ја државата кон побрзо членство во ЕУ.

More
project-img

Правна подготвеност за инспекции во граѓански организации

Основна цел на овој ад хок грант е да се спречат негативните ефекти од инспекциите и да се зајакне довербата меѓу самите граѓански организации за нивното правилно работење како основа за остварување на правото на здружување и изразување и да се зајакне граѓанското општество како институција.

More
project-img

„Унапредување на правото на образование на децата Роми со посебен фокус на ромските девојчиња“

Главна цел на проектот беше подобрувањето на едукацијата на учениците Роми во областите каде покажуваат послаб успех по одредени предмети кои што се значајни за унапредување на нивното образование.

More
project-img

„Независен Судски совет на Република Македонија - стремеж и предизвици“ дел од „Мрежа 23“

Целта на проектот беше да придонесе кон зголемување на независноста, објективноста и транспарентноста на Судскиот совет на Република Макеоднија (ССРМ) преку намалување на влијанијата при вршењето на неговите уставни функции.

More
project-img

„Зајакнување на човековите права во процесот на лустрација“

Процесот на лустрација отвори голем број на дилеми и незадоволства во македонското општество. ИЧП како граѓанска организација за човекови права е посебно загрижена поради повредите на основните човекови права кои во овој процес се евидентни...

More
project-img

„Прашувај“

Во рамките на проектот направени беа анализи на Решенијата на Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер, на решенијата и пресудите на Управниот и Вишиот управен суд, во делот на пристапот до информации од јавен карактер...

More
project-img

„Зголемување на механизмите за имплементација на правата на помалите заедници“

Главна цел на проектот беше промоцијата и заштитата на правата и слободите на малцинствата кои се помалку од 20% од населението на земјата, односно Турци, Роми, Срби, Власи, Бошњаци и другите помали заедници...

More
project-img

„Анализа на независните комисии и регулаторни тела - законска поставеност и практично функционирање“

Целта на проектот беше да придонесе кон зголемувањето на независноста, објективноста и транспарентноста на независните комисии и регулаторни тела во Република Македонија (како: Државна комисија за спречување корупција...

More
project-img

„Независност на судството во Република Македонија – перцепција, потешкотии и предизвици“

Проектот имаше за цел да придонесе во јакнењето на независноста на судството во Република Македонија и да се зацврсти непристрасноста при судското одлучување. Со овој проект ИЧП настојуваше да го зголеми разбирањето во јавноста и помеѓу претставниците на законодавната и извршната власт за темите поврзани со судската независност и непристрасност, но и развиваше конкретни и практични мерки насочени кон зајакнување на независноста на судството.

More
project-img

„Дискриминација на Ромите во образовниот процес: Кршење на ѕидот на отфрлање и сегрегација“

Проектот имаше за цел да промовира разбирање, почитување и уживање на правото на образование без дискриминација на ромската популација и да се подигне свеста на релевантните власти за националната легислатива, како и меѓународни обврски кои забрануваат индиректна дискриминација на ромските ученици.

More
project-img

„Во насока на ефективна заштита на правото на слобода на изразување и слобода на медиуми во Република Македонија – идни предизвици“

Проектот “Во насока на ефективна заштита на правото на слобода на изразување и слобода на медиуми во Република Македонија – идни предизвици” беше продолжение на претходниот проект на ИЧП: “Преглед на правните лекови во РМ низ призмата на ефективна заштита на правата и слободите на граѓаните” кој исто така беше поддржан од Амбасадата на САД.

More
project-img

Следење на имплементацијата на Законот за спречување и заштита од дискриминација во рамките на проектот "Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес"

Институтот за човекови права во соработка со Националниот Демократски Институт (National Democracy Institute - NDI) во рамките на проектот „Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес“ започна да ја следи имплементацијата на Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД) со цел да се согледа ефикасноста и ефективноста на истиот и врз основа на тоа да се преземат активности за подобрување на законските решенија за остварување и заштита на човековите слободи и права.

More
project-img

„Преглед нa правните лекови во Македонија низ призмата на ефективна заштита на правата и слободите на граѓаните“

Институтот за човекови права, земајќи го во предвид недостатокот на меѓуинституционална соработка помеѓу правните практичари кои што работат на различни правни полиња, воспостави процес на отворени консултации помеѓу правните практичари во земјата...

More
project-img

„Правен дијалог - Пораст на критичките анализи меѓу правните практичари“

Институтот за човекови права остварува една од неговите основни активности, која се состои од собирање на правни и компаративни анализи, оценки и критики, обезбедени од страна на неговите членови т.е. група на истакнати поранешни судии, обвинители и правни експерти...

More
project-img

„Слобода наместо страв: Заштита на правото на мирно собирање и изразување јавен протест“

Главна цел на проектот беше да придонесе кон заштитата на граѓанските права и слободи, со акцент на правото на мирно собирање и изразување јавен протест, преку овозможување на правна помош на граѓаните чии права се оспорени или не се почитуваат. Иако овие права се загарантирани со Уставот на Република Македонија, како и со Европската конвенција за заштита на човековите права, сепак постои потреба од дополнителна интервенција на граѓанскиот сектор.

More
project-img

Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација

Намалување на дискриминацијата и говорот на омраза во училиштата, а истовремено и подигнување на свеста за толеранцијата, прифаќањето и правата на ЛГБТИ заедницата помеѓу општата јавност и младите лица.

More
project-img

Човекови права за сите

Промоција на човекови права и намалување на дискриминацијата кон маргинализираните и ранливи групи.

More
project-img

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Зголемено влијание на граѓанските организации врз процесот на спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022) и зајакнување на независноста и непристрасноста на судството.

More
project-img

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Проектот има за цел да го зајакне јавниот надзор над работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КЗД) и Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) со цел поефективно остварување на нивните надлежности во јавен интерес.

More
project-img

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Проектот „Заедничка заложба за поголеми достигнувања во судството“ има за цел зголемување на влијанието на граѓанските организации во судските реформи преку заедничко вклучување на граѓанските организации и професионалните здруженија во оценувањето на работењето на правниот сектор, како и ефективна соработка со сите заинтересирани страни во судството.

More
project-img

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Судскиот совет на РСМ. има важна улога во обезбедувањето на владеењето на правото во Македонија. Воспоставен е со закон како самостоен и независен орган со цел да се обезбеди и гарантира независноста на судството.

More
project-img

Заедно во борба против корупција

Основна цел на Проектот “Заедно во борба против корупција” е да придонесе за подршка и подобрување на капацитетите на граѓанскиот сектор за остварување на нивната улога на“ watchdogs“или контролор на работата на државните органи со цел законито и транспатрентно извршување на функцијата и за спречување на ризиците од корупција и злоупотреба на службената должност...

More
project-img

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Проектот „Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област “ е финансиран од Делегацијата на ЕУ во Македонија во рамките на Прекуграничната програма Македонија - Албанија под Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) за 2014 и 2015 година, и е спроведуван од страна на Институтот за човекови права(ИЧП), фондација Егалите и Центарот за компаративни и меѓународни студии како партнери, и Центарот за управување со промени (ЦУП) како носител на проектот.

More