news-bg

Новости

Проект:
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА, БУЛИНГ И ГОВОР НА ОМРАЗА

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ: ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО (БУЛИНГ), ДИСКРИМИНАЦИЈА И ГОВОР НА ОМРАЗА МЕЃУ СРЕДНОШКОЛЦИТЕ

Овој документ е подготвен во рамки на проектот „Заштита од дискриминација, булинг и говор на омраза “, финансиски и стратешки поддржан од Германската амбасада во Скопје, а спроведен од Институтот за човекови права во Скопје. Документов нуди преглед на правната рамка во државава, како и на наодите од сеопфатното истражување на темите ‘врсничко насилство/ булинг, дискриминација и говор на омраза’, со фокус на учениците во средните училишта во Скопје. Дополнително, документов дава препораки за главните чинители и носители на одлуките во Северна Македонија, со цел да се покрене свеста за потребата од заштитни механизми за справување со феномените на врсничко насилство, дискриминација и говор на омраза меѓу учениците и да се преземат насочени мерки кон искоренување на овие феномени. 

Документов се базира на повеќе претходно спроведени активности и резултати, постигнати преку проект. Имено, спроведен е дигитален курс за наставници на споменатите теми, како и сеопфатно квантитативно истражување: „Булинг, говор на омраза и дискриминација меѓу учениците од средните училишта во град Скопје“ кое опфаќа ставови и перцепции на наставниците и учениците од трета и четврта година од 22 средни училишта кои работат на територијата на градот. Истражувањето беше спроведено во периодот од декември 2021 до февруари 2022 година и опфати 995 ученици и 255 наставници. Дополнително, во април 2022 година беше спроведена фокус-група со претставници на Бирото за развој на образованието (БРО), дел од стручните служби во училиштата во Скопје - професори/наставници, родители, претставници на Министерството за образование и наука и претставници на Државниот просветен инспекторат (ДИП). На фокус-групата учествуваа вкупно 15 претставници од овие групи и институции. Фокус-групата имаше за цел да даде квалитативен аспект на истражувањето, да ги согледа ставовите на сите учесници со различните перспективи, како и да потврди или да одрече некои од наодите на квантитативното истражување. Сите овие податоци и постоечки документи придонесоа кон детална и сеопфатна синтеза на информациите и нивно процесирање за потребите на анализата во документов.


Документот е достапен на следниот линк.

project-img