news-bg

Risi

Proekt:
ЗА ПРАВДА – СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО И ПРИДОНЕС КОН ИЗРАБОТКА НА НОВАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО 2022

ANALIZË: VLERËSIM GJITHËPËRFSHIRËS I ZBATIMIT TË STRATEGJISË PËR REFORMË TË SEKTORIT GJYQËSOR (2017 – 2022)

Periudha e planifikuar për zbatimin e Strategjisë për reformë të sektorit gjyqësor (Strategjia) ka filluar në vitin 2017, ndërsa përfundon në vitin 2022. Grupi Blueprint ka ndjekur rregullisht zbatimin e Strategjisë gjatë viteve të fundit dhe sivjet, si dhe në mënyrë aktive ka përgatitur analiza, raporte dhe dokumente të tjera ku edhe i ka prezantuar gjetjet nga monitoringu publik dhe i ka afruar qytetarët më shumë drejt procesit të reformës së sektorit gjyqësor. Analiza për vlerësimin tërësor të zbatimit të Strategjisë (Analiza) ka për qëllim të japë një vlerësim gjithëpërfshirës dhe të pavarur për këtë proces dhe të ofrojë rekomandime në bazë të gjetjeve, të cilat do të mund të futeshin në Strategjinë e ardhme për reformë të sektorit gjyqësor. 

ANALIZË: VLERËSIM GJITHËPËRFSHIRËS I ZBATIMIT TË STRATEGJISË PËR REFORMË TË SEKTORIT GJYQËSOR (2017 – 2022)

АНАЛИЗА: СЕОПФАТНА ОЦЕНА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМА НА ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР (2017-2022)

project-img project-img