news-bg

Новости

Проект:
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

Резултати од истражување и компаративна анализа


Во рамките на проектот Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет беа спроведени две истражувања преку кои се оцени јавното мислење и перцепција на граѓаните на Република Северна Македонија за сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација. Резултатите од ова истражување и компаративната анализа можете да ги прочитате подолу.


Оценка на јавното мислење за СО и РИ како основи за утврдување дискриминација - резултати од истражување и компаративна анализа