news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 КРИЗАТА

ПРВ МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНА НА ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И РЕСТРИКЦИИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КОВИД-19 КРИЗАТА

Институтот за човекови права, во април 2021 година, започна со имплементација на проектот „Примена на пристапот заснован на човекови права за време на КОВИД-19 кризата”, со поддршка од Balkan Trust for Democracy, проект финансиран од German Marshall Fund на САД и УСАИД. Цел на овој проект е примена на Пристапот заснован на човекови права (ПЗЧП) за време на КОВИД-19 кризата, со цел подобро да се анализираат и адресираат рестрикциите на човековите права кои се очекувани за време на пандемија. Примената на ПЗЧП при реализирање на здравствените политики треба да придонесе кон заштита на основните човекови права поврзани со здравствената криза, како што се: право на здравје и здравствена заштита, слобода на движење, право на образование, право на пристап до информации, забрана за дискриминација и слично. 

Мониторинг извештајот на македонски е достапен тука.

Мониторинг извештајот на албански е достапен тука.

project-img