news-bg

Новости

Проект:
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04/2020

За потребите на проектот „Човекови права за сите” финансиран од Европската Унија, во рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2018-2019 – Оперативна поддршка за граѓански организации во Република Северна Македонија , Договорот за грант меѓу ЕУ и ИЧП, бр. 0307-81/1 од 19.12.2019 година (во понатамошниот текст: Договор за грант), Институтот за човeкови права испраќа:


ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04/2020

за набавка на услуги за анимација, дизајн и визуализација


Доколку сте заинтересирани Ве повикуваме да доставите понуда во согласност со Повикот 04/2020.


Деталите се образложени во поканата која може да ја пронајдете во прилог:

Поканата за доставување на понуди

Понудите се доставуваат во електронска форма на е-поштата на проектниот менаџер Kristina.doda@ihr.org.mk, со назнака: Понуда за дизајн и визуализации за проектот "Човекови права за сите“.

Краен рок на доставување на понудите е до 18.06.2020 година.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат преку адресата на е-поштата на Kristina.doda@ihr.org.mk најдоцна до 16.06.2020 година.