news-bg

Новости

Проект:
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03/2020

За потребите на проектот „Човекови права за сите” финансиран од Европската Унија, во рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2018-2019 – Оперативна поддршка за граѓански организации во Република Северна Македонија , Договорот за грант меѓу ЕУ и ИЧП, бр. 0307-81/1 од 19.12.2019 година (во понатамошниот текст: Договор за грант), Институтот за човeкови права испраќа:


ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03/2020

за набавка на услуги – ангажирање на експерти за развој на методологии за имплементација на пристапот заснован на човекови права зa бизнис секторот, граѓанските организации и државните институцииДоколку сте заинтересирани Ве повикуваме да доставите понуда во согласност со Повикот 03/2020.


Во прилог можете да ги пронајдете релевантните документи:

- Покана за доставување понуди 03/2020

Проектна задача ТOR 03/2020


Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниот e-mail: Kristina.doda@ihr.org.mk, со предмет: Понуда за методлогија за ПЗЧП - (соодветниот таргет за кој аплицирате: државни институции, граѓански организации и/или бизнис сектор)

Краен рок на доставување на понудите е до 14.05.2020 година.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат преку адресата на е-поштата на Kristina.doda@ihr.org.mk најдоцна до 12.05.2020 година.