news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНО ВО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

“Корупциски отпечаток” – тест на морален интегритет

Проектот цели кон подигнување на јавната свест за ризиците од корупција преку иновативна алатка за самопроцена на личната отпорност на корупција.

Проектни активности:

Подготовка на тест за самопроценка кој ќе биде насочен кон целната група на конкретните локации од страна на експерти.

Три дневен корупциски предизвик: Три настани во трите таргетирани градови на кои претставници од целните групи ќе го играат тестот за себепроценка и ќе дискутираат за заклучоците од истиот. 

Иновативна кампања на социјални медиуми со цел промоција на тестот за себепроценка и мотивирање на поголем број на претставници од целните групи да го направат тестот.

Таргет групи: Граѓани од Гостивар, Кичево и Куманово:  Студенти, млади ученици, професори, вработени во државна администрација (локална самоуправа, судови, јавни институции), претставници на бизнис секторот и новинари од локалните медиуми. 

Преземено од blink42-21.mk