news-bg

Новости

Проект:
ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Илустративни видеа за работата на Судскиот совет на РМ

Транспарентност на работењето на ССРМ

Колку работењето на Судскиот совет беше транспарентно? Видеото е изработено од страна на Институтот за човекови права во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ кој се спроведуваше во период од септември 2016 до март 2018 година.
Отчетност на ССРМ

Колку е отчетно работењето на Судскиот совет на РМ? Видеото е изработено од страна на Институтот за човекови права во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ кој се спроведуваше во период од септември 2016 до март 2018 година.
Ефективност на ССРМ

Колку е ефективно работењето на Судскиот совет на РМ? Видеото е изработено од страна на Институтот за човекови права во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ кој се спроведуваше во период од септември 2016 до март 2018 година.