news-bg

Новости

Проект:
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ

Фокус групи во рамки на проектот „Човекови права за сите“

На 19 и 20 ноември 2020 година Институтот за човекови права одржа две фокус групи со преставници на здруженија на граѓани кои работат во областа на човековите права. Целта на овие групи беше споделување на искуства и заклучоци кои се однесуваат во однос на почитувањето, но и на прекршувањето на човековите права со цел на изготвување на посеопфатен извештај за состојбата со човековите права во Република Северна Македонија во изминатата година.


project-img project-img