projects-bg

Реализирани проекти

Намалување на родовите стереотипи во образованието

Проектот е спроведуван во рамки на Нордиската поддршка за напредок на Северна Македонија и финансиран од кралствата Норвешка и Шведска, а поддржан од Секретаријатот за европски прашања и канцеларијата на ОН за проектни услуги.

Времетраење на проектот: 10 месеци

Буџет: 37.740 USD

Општа цел:

Општата цел на проектот е унапредување на родовата еднаквост преку намалување на родовите предрасуди и стереотипи во училиштата.

Целни групи:

  • Претставници на образовни институции: Наставници и педагошко-психолошкиот кадар во основните училишта;
  • Претставници на државни институции: Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието, Министерство за труд и социјална политика;
  • Општата јавност;
  • Интернет корисници;
  • Претставници на академската заедница.

Поединечни цели

- Јакнење на капацитетите на институциите, како и на наставниот и педагошко-психолошкиот кадар во основните училишта, со цел правилно препознавање и намалување на стереотипите при имплементација на наставните содржини;

- Да се подобри создавањето на стручна теорија и прибирањето на податоци со цел да се намали родовата нееднаквост;

- Да се покрене свеста за важноста на образованието како клучно за општествена трансформација и унапредување на човековите права, вклучително и унапредување на родовата еднаквост;

Резултати од проектот

- Дискусија со релевантни претставници за покренување на прашањето за создавање на родово сензитивна стручна теорија и запазување на родовата сензитивност во сите сфери и фази од учебниот процес;

- Продуцирање на наставен и педагошко-психолошки кадар во основните училишта, спремен да се справи со родово сензитивните предизвици при имплементација на наставните содржини;

- Изготвена анализа на три учебници;

- Изработка на едно видео и девет промотивни летоци;

- Изготвен извештај со препораки за подобрување на состојбите;

- Практичен чекор-по-чекор прирачник за родово-сензитивнa имплементација на наставните содржини;

Финални корисници:
Ученици од основните училишта, државни институции(Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието, Министерство за труд и социјална политика), родители, општата јавност, пазарот на труд.

project-img
news-bg

Новости

post-img

Дигитален курс - Обука на наставници

Родово сензитивно училиште е училиште, во кое академската, социјалната и физичката средина ги имаат предвид специфичните потреби на девојчињата и момчињата. Ова значи дека сите клучни фактори во училиштето – училишното раководство, наставниците, учениицте, родителите и другите засегнати страни во образованието ги разбираат образовните принципи и практики што промовираат родова еднаквост.

Повеќе
post-img

Прирачник за наставници за примена на родова сензитивност во основно образовние

Повеќе
post-img

Завршна конференција и тркалезна маса во рамки на проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“

Повеќе
post-img

АНАЛИЗИ ЗА ПРИСУСТВО НА РОДОВИ СТЕРЕОТИПИ

Институтот за човекови права во рамки на проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“ изработи 2 Анализи за присуството на родовите стереотипи во наставните материјали на македонски наставен јазик и на албански наставен јазик

Повеќе
post-img
post-img

ВИДЕО: Намалување на родовите стереотипи во образованието

Повеќе
post-img

ПРОЕКТОТ „НАМАЛУВАЊЕ НА РОДОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“ ПРИДОНЕСУВА КОН ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Повеќе
post-img

Родовата еднаквост како приоритет во вонредна состојба

Повеќе
post-img

Родовата еднаквост и образованието

Образованието е катализатор на социјалните промени и е неопходно за постигнување на основните човекови права.  

Повеќе
post-img
post-img