projects-bg

Тековни проекти

project-img

Уставниот суд - Заштитник на владеењето на правото

Повеќе
project-img

Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација

Намалување на дискриминацијата и говорот на омраза во училиштата, а истовремено и подигнување на свеста за толеранцијата, прифаќањето и правата на ЛГБТИ заедницата помеѓу општата јавност и младите лица.

Повеќе
project-img

Човекови права за сите

Промоција на човекови права и намалување на дискриминацијата кон маргинализираните и ранливи групи.

Повеќе
project-img

Намалување на родовите стереотипи во образованието

Општата цел на проектот е унапредување на родовата еднаквост преку намалување на родовите предрасуди и стереотипи во училиштата.

Повеќе
project-img

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Зголемено влијание на граѓанските организации врз процесот на спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022) и зајакнување на независноста и непристрасноста на судството.

Повеќе
project-img

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Проектот има за цел да го зајакне јавниот надзор над работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КЗД) и Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) со цел поефективно остварување на нивните надлежности во јавен интерес.

Повеќе
project-img

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Проектот „Заедничка заложба за поголеми достигнувања во судството“ има за цел зголемување на влијанието на граѓанските организации во судските реформи преку заедничко вклучување на граѓанските организации и професионалните здруженија во оценувањето на работењето на правниот сектор, како и ефективна соработка со сите заинтересирани страни во судството.

Повеќе
project-img

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Судскиот совет на РСМ. има важна улога во обезбедувањето на владеењето на правото во Македонија. Воспоставен е со закон како самостоен и независен орган со цел да се обезбеди и гарантира независноста на судството.

Повеќе
project-img

Заедно во борба против корупција

Основна цел на Проектот “Заедно во борба против корупција” е да придонесе за подршка и подобрување на капацитетите на граѓанскиот сектор за остварување на нивната улога на“ watchdogs“или контролор на работата на државните органи со цел законито и транспатрентно извршување на функцијата и за спречување на ризиците од корупција и злоупотреба на службената должност...

Повеќе
project-img

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Проектот „Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област “ е финансиран од Делегацијата на ЕУ во Македонија во рамките на Прекуграничната програма Македонија - Албанија под Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) за 2014 и 2015 година, и е спроведуван од страна на Институтот за човекови права(ИЧП), фондација Егалите и Центарот за компаративни и меѓународни студии како партнери, и Центарот за управување со промени (ЦУП) како носител на проектот.

Повеќе