news-bg

Новости

Проект:
УСТАВНИОТ СУД - ЗАШТИТНИК НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО

ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Функционалната анализа е изработена во рамки на проектот „Уставниот суд – заштитник на владеењето на правото“, спроведен од Институтот за човекови права, овозможен со поддршка од Кралството Холандија.

Основна цел на овој документ е да се детектираат проблемите со кои се соочува Уставниот суд на Република Северна Македонија, од аспект на неговата поставеност и улога во уставниот поредок на Републиката, како орган за заштита на уставноста и законитоста. Поаѓајќи од оваа основна цел за анализа, се направи обид да се предвидат специфичните мерки, кои, како предизвици од организациски и функционален аспект се поставуваат пред Уставниот суд заради зголемување на степенот на неговата ефикасност во заштитата на уставноста, законитоста и слободите и правта на граѓаните.


Функционалната анализа е достапна тука.

Функционалната анализа на албански е достапна тука.

project-img