Македонски Shqip English

Publications

ГРАЃАНИТЕ И НОВИНАРИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОСТА ВО МЕДИУМИТЕ

ИПА - Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Оваа публикација е дел од проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ кој е финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британска- та амбасада во Скопје, a го имплементираат Центарот за управување со промени и Инсти- тутот за човекови права. Генералната цел на овој проект е јакнење на медиумите и граѓанските организации и овоз- можување на амбиент за остварување на слободата на изразување и медиумскиот интегри- тет како клучен елемент за понатамошна поддршка на државата во процесот на пристапу- вање кон Европската Унија. 

Segregation of Roma Children in Elementary Schools in Republic of Macedonia

The Institute for Human Rights conducted a survey in the period between June and October 2016 on the situation of Roma children in primary education in five municipalities on the territory of the Republic of Macedonia: the municipalities of Bitola, Kumanovo, Shtip and two municipalities on the territory of Skopje - municipalities Gjorce Petrov and Gazi Baba.

The purpose of this research is to analyse the situation of Roma children in these five municipalities and determine whether there is segregation of Roma pupils in primary schools. This is measured through the number of Roma students in the schools, the composition of classes in schools, whether enrolment in first grade is in accordance with the municipalities’ decision on reonization etc.

КАКО ДО ПОДОБРА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА која ќе ги заштити граѓанските организации од арбитрарни инспекции и контроли во областа на даночното работење?

 

 Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија1. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година. Препораките произлегуваат од идентификуваните проблеми со кои се соочија граѓанските организаици, а се последица на одредени непрецизни законски одредби. Препораките се насочени пред сѐ кон појаснување и прецизирање на постојните законски одредби и јасно дефинирање на правата и должностите на граѓанските организации2 во случаи кога се предмет на инспекции и предистражни постапки од страна на надлежните органи и особено прецизно уредување на овластувањата на овластените лица кои ги вршат контролите односно предистражните дејствија.

ВОДИЧ низ претходната кривична постапка

 

Водичот содржи опис на правната уреденост на претходната кривична постапка, како една од фазите низ кои се спроведува кривичната постапка. Водичот има за цел на јасен начин да ги запознае претставниците на граѓанските организации со карактеристиките на предистражната и истражната постапка, разликите меѓу нив, овластувањата на јавното обвинителство и полицијата, како и со гаранциите за фер постапка. Водичот е изработен од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата Сите за правично судење во рамки на неформалната граѓанска иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ поддржана од програмата Цивика мобилитас.

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот

 

Водичот за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекција на трудот има за цел да ги запознае претставнииците на граѓанските организации на јасен начин со овластувањата и надлежностите на инспекторите на трудот, предметот на надзор како и документацијата која што мора да ја поседува организацијата и да ја приложи по барање на инспекторите. Водичот е изработен од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата Сите за правично судење во рамки на неформалната граѓанска иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ поддржана од програмата Цивика мобилитас.

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи

 

Водичот за обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи содржи опис на обврските на граѓанските организации кои произлегуваат од законите со кои се уредуваат даноците и даночната постапка. Водичот има за цел да ги запознае претставниците на граѓанските организации на јасен начин со законските обврски кои тие се должни да ги исполнат како исплаќачи на персоналниот данок на доход како и со правата и обврските во случај на надворешна даночна контрола. Водичот е изработен од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата Сите за правично судење во рамки на неформалната граѓанска иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ поддржана од програмата Цивика мобилитас.

ОСНОВНА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е под- готвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Бри- танската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ). Правото на граѓанинот да му суди независен и непристрасен судија прет- ставува основен постулат на судската власт. Независноста и непристрасноста се вредности на судската власт гарантирани со Уставот на РМ, со законите во РМ и со меѓународните документи ратификувани од РМ....

ANALIZA THEMELORE E PUNËS SË KËSHILLIT GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

BASELINE ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Остварување на правото на слобода на изразување-теорија и практика

 

Правото на слобода на изразување претставува една од најсуштинските осно- ви на едно демократско општество и еден од условите за неговиот напредок. Во демократските системи секој поединец има право да го изразува своето мислење, да комуницира, да прима и да пренесува информации и идеи, а ваквото право треба да биде функционално. Ова право не го вклучува само индивидуал- ното право на слобода на изразување преку кое се врши одредено изразување на ставови и мислења, како што е погоре наведено, туку и остварувањето на истите од страна на медиумите. Сепак, значајно е да се напомене дека правото на слобода на изразување е моќна алатка која може да биде злоупотребена и искористена да се поттикне насилство, да се шири омраза и да се наштети индивидуалната приватност и безбедност.

CHANGES FOR A LEGAL SYSTEM WITHOUT DISCRIMINATION

This document for public policies is produced within the project "Citizens in the Assembly: Legislative initiatives for human rights", financed by the European Union and co-funded by Westminster Foundation for Democracy. The project supported 11 initiatives for changes of laws relating to human rights in several areas: education, health care, social care, media, judiciary, discrimination etc. Initiatives implemented by 12 organizations directly involved in the law- making process: (1) Education for researching the documents of public policies; (2) Strengthening of cooperation between the media and civil society; and (3) Intensifying the cooperation with Parliament and civil society organizations...

Прирачник за истражувачко новинарство и пристап до информации

Истражувачкото новинарство во современите демократии е од клучно значење за остварувањето на улогата на медиумите, а воедно е и чувар на јавноста и заштитник на човековите права. Најважната задача на новинарите во демо- кратските општества е да ги заштитуваат интересите на граѓаните. За да ја остварат оваа задача новинарите откриваат злоупотреби на власта и на моќта на поединци и институции и на тој начин придонесуваат за одговорно и отчетно владеење, про- мовирајќи го јавниот интерес...

ПРИРАЧНИК за СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ПРАВНИ АСПЕКТИ

Прирачников што е пред вас претставува средство кое треба да им послужи
на читателите, поточно на студентите по новинарство, на невладините орга-
низации, како и на професионалните новинари, кои, со негова помош имаат
можност да се запознаат со правните стандарди на слободата на изразување. До-
полнително, прирачников треба да биде употребуван како алатка во рамки на обу-
ките на студентите по новинарство и на младите новинари во нашата земја...

SURVEY OF SUCCESSFULLNESS OF THE DECADE OF ROMA IN UNIVERSITY EDUCATION 2004 - 2014 YEAR

Institute for Human Rights (IHR), in collaboration with the Central European University (CEU) in Budapest, has implemented the project "Roma Placement Program", from May to December 2015 which target is to engage graduates Roma into non-Roma NGO for a period of one year. The project was implemented in Macedonia and Serbia, and was funded by the National Endowment for Democracy. Within the project, the Institute for Human Rights, from September 2015 to March 2016, conducted a survey in order to get the total number of enrolled and graduated Roma on state and private universities in the country from 2004 to 2014. The need for this research arose from the lack of data and reports related to the Decade of Roma in university education for the period 2005-2015, especially, because there wasn’t any survey for the enrolled and graduated Roma from the universities...

HUMAN RIGHTS IN THE PROCESS OF LUSTRATION

The lustration, according to the purpose that has to be achieved, should be a part of transitional justice which will enable easier transition from the former regime towards building pluralistic democracy based on the rule of law and respect of human rights. Historically, lustration is an instrument of moral loss of qualification which primarily depends on the process of transition, and the cruelty of the former regime. Although explanations for different ways of implementation of the lustration could not be found in the literature and its frequent wrong usage in political purposes, however, all definitions insinuate that the process of lustration, can be the effective only if it’s taken immediately after the replacement of the former system and its proper implementation will mostly depend on the reaction of the public to the need for lustration. It is important the public to feel the need for implementing lustration in the beginning of the democratic changes. Lustration is defined as an administrative measure that consists of controlling the persons who have been involved in high positions in the Communist regime and who are public officials in the newly democracy...

RIGHT OF ROMA CHILDREN FOR EDUCATION WITH SPECIAL FOCUS TO THE ROMA GIRLS

The reports and surveys of the most of the international and domestic organizations and institutions in the country show that there is an imbalance in the level of education and literacy among the Roma community and the rest of the population. The literacy gap of Roma adults and those who are not Roma is deep. This gap is even bigger among the Roma women and non-Roma women. According to the index for Roma inclusion, from the research conducted by several international organizations, the difference between Roma and non-Roma children in the Republic of Macedonia (RM). Who are enrolled in the primary education is 23%, while considering the girls this difference is 32%. The difference between Roma and non-Roma students who continued with secondary education in general is 43%, while the difference between Roma and non-Roma girls is 53%. The Numerous early marriages among Roma children, especially girls usually force them to leave secondary and even primary school.

ANALYSIS OF THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

- ASPIRATIONS AND CHALLENGES -

Realization of the right for a fair trial by an independent, impartial and professional judiciary is the basis of the rule of law in any modern democracy. Each country that strives towards it is reasonable to do everything to provide everything that is recommended by international instruments. The state needs to organize its political and legal system in a way that will encourage the independence and impartiality of the judiciary and make that trust to realize...

Анализа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, постапката пред органите и комисијата, употреба на правните лекови и судска заштита преку постапките иницирани од новинари

Со законот за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер кој започна да се применува од 1 септември 2006 година се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат органите на државната власт и други установи и институции утврдени со закон, органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, јавните установи и служби, јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес, утврдени со закон. Со овој закон се обезбедува јавност и отвореност во работењето на имателите на информации...

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CULTURAL RIGHT FOR THE MINORITY COMMUNITIES

The cultural right is a human right confirmed in the international law and in the domestic law in the country. This right and, as well as the other rights, have basic principle which is the principle of equality and non- discrimination, and the principle of participation. Equality in the protection, promotion and advancement of human rights of members of minorities is the key position that includes providing special conditions and introduction of special measures and mechanisms for minorities to act. Despite the column of non-discrimination related to the minority rights there is the identity column that refers to preserving and promoting their cultural life and identity. The principle of participation in making decisions without discrimination, especially in those that directly affect minorities is very important for the both columns.

ANALYSIS OF DOMESTIC REMEDIES IN THEN PROCEDURES FOR APPOINTMENT, DISMISSAL AND RENDING DISCIPLINARY MEASURES TO MACEDIONIAN JUDGES

In our country and also in other countries based on the principles of rule of law and separation of the governs, the judiciary is the main carrier of the protective function in achieving individual rights and freedoms of the citizen. That function and judicial competence can be achieved only if the judiciary is based upon and guided by the principles of constitutionality and legality, its independence and impartiality both from institutional and functional aspects. There are different legal instruments provided in the legislation and that are available for gaining and protecting the fundamental rights which are the basis of democracy and democratic progress. Council of Europe in the Recommendation REC (2004) 6, indicates the need for the countries to establish the existence of effective remedies in all areas of the legal system...

ANALYSIS OF DEFECTS IN THE LAW FOR PREVENTION AND PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION

The ban of discrimination is a hot topic treated not only in numerous international, but also national documents. Against discrimination policy is the task of the States at all levels. States mustn’t break any human rights or discriminate. However, this obligation of the state through the time has spread because human rights can be also threatened by some private persons. Therefore, the obligation of the state is not only to respect human rights and do not make a discrimination, but to ensure that other parties do not do act discrimination.

ANALYSIS OF THE INDEPENDENT COMMISSIONS AND REGULATORY AUTHORITIES - LEGAL STRUCTURE AND PRACTICAL OPERATION

The laws are governing the establishment and function of the commissions –generally they are independent in acting the law competences and the selection of employees is made through a public advertisement containing the required criteria and the selection is made by the Assembly of the Republic of Macedonia at the proposal of the competent parliamentary Commission for selection and appointment. Against this legal structure and criteria for professionalism and competence, in the practice, there is a great political influence in the selection of employees in these bodies, further influencing of the ruling party on the decision-making. Hence, instead of independence, objectivity and professionalism, these bodies, usually show double standards - selective attitude and bias while making decisions.

DISCRIMINATION OF ROMA IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Breaking the wall of rejection and segregation

This work analyzes the general state in primary and secondary education which concerns the Roma children in the Republic of Macedonia. The intention is to achieve the purpose of the project and to illustrate the existing problems, but also to show progress in several areas that affect the education of this vulnerable group. Analysis indicates to other reports, organizations and institutions that have already presented data within the general theme to link the value of the findings made by already employed persons. Legal aspect can be found in these laws as well as in domestic and international regulations. This is enriched with the latest law practice based on previous court decisions of the European Court of Human Rights with the opportunity in several occasions to explain the issue of segregation of Roma students. To make relevant conclusions on the overall social, legal and political background, analysis displays cases and examples of the interviewed parents and students.

RIGHT TO FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION AND FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY AND OF ASSOCIATION

International and domestic standards and practices

ANALYSIS OF APPLICATION OF THE LAW FOR PREVENTION AND PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION

Prohibition of discrimination is a current topic that is treated in numerous of international and national documents.

Universal Declaration of Human Rights points that "all human beings are born free and equal in dignity and rights." European Convention on Human Rights (ECHR) to everyone within the jurisdiction of this Convention has the obligation to ensure the rights and freedoms set out in it and its Protocols. ECHR prohibits discrimination in the enjoyment of rights and freedoms of those provided for in the Convention on various parts listed in Article 14, but with an extended list of parts set out in the practice of the European Court of Human Rights. With Protocol No. 12 of the ECHR the field of protecting the rights and freedoms is extended.

ANALYSIS OF INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA - PERCEPTION, DIFFICULTIES AND CHALLENGES

During the realization of the project, first of all, we tried to show the perception of the situation in the judiciary, the difficulties encountered in the performance of judicial functions and the challenges that can be detected, tending to improve the situation in this sphere.

Independence and impartiality are recognizable and relevant categories related to justice and an important segment in the accomplishing of democracy and the rule of law. The main benefits of applying these principles, among other things, are: the achievement of social progress, the security, realization and protection of human rights and freedoms, and harmonization between people.

Each state has an obligation to achieve confidence in the judicial system. The state needs to organize its political and legal system in such a way that the independence and impartiality of the judiciary will encourage and allow that trust to be realized.

SUMMARY OF LEGAL REMEDIES IN MACEDONIA THROUGH THE PRISM OF EFFECTIVE PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE CITIZEN

In the frame of the project "Review of legal remedies in the Republic of Macedonia through the prism of effective protection of the rights and freedoms of citizens" financially supported by the US Embassy, the Institute for Human Rights (IHR) through a process of open professional debates had the aim to identify and analyze the conditions of effectiveness of domestic remedies in the realization and protection of the right to freedom of expression and right to peaceful assembly. Teams composed of members of the IHR led these debates, were gathering relevant information needed to prepare the analysis which will be presented to existing remedies in this area legislation, from the practice of their application and conclusions of the process of this research.