Македонски Shqip English

Publications

Трет мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Заедно во борба против корупција

Предмет на анализа на Третиот мониторинг извештај е постапувањето на Државното правобранителство во однос на заштитата на имотните права и интереси на РСМ, при што акцент е ставен на судските постапки во кои ДПРСМ ги штити имотните права на Републиката и/или на државните органи. Понатаму, предмет на анализа беа и постапките за отуѓување градежно замјиште во кои овој орган дава мислење (позитивно/негативно), како и во постапките за денационализација и експропријација.

Raporti i tretë i monitorimit për punën e Avokaturës së Shtetit në RMV

Së bashku në luftë kundër korrupsionit

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО И НИВНО ВЛИЈАНИЕ ВО СУДСТВОТО

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Објавено на 20.01.2020
 
 
Во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ со цел структуриран и сеопфатен мониторинг на Советодавната работна група за процена на судските перформанси од аспект на законските измени, се разви Методологија за следење на промените во законодавството и нивното влијание во судството. 
Индикаторите на оваа методологија ги нагласуваат последните и тековните промени во законите и нивното влијание врз судските остварувања, со цел да се развијат препораки како дел од политиките. 
Методологијата е електронски објавена на македонски и албански јазик и е достапна на сите други чинители кои би сакале да го следат влијанието на законските промени врз судските перформанси.    

Metodologjia për monitorimin e ndryshimeve në legjislacion dhe ndikimi i tyre në gjyqësor

Angazhim i përbashkët për arritje më të mira në gjyqësor

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 5 (1 септември - 15 декември 2019 г.)

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Објавено на 08.01.2020 година

Документ за јавни политики за недискриминација

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Објавено на 27.12.2019 година.

Документов за јавни политики за заштита од дискриминација, врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, има за цел да даде приказ на главните области и облици на дискриминација во Република Северна Македонија, преку претставување резултати од истражувања, анализа на документи и интервјуа. Бидејќи главно тело за еднаквост е Комисијата за заштита од дискриминација, која се очекува да отпочне со работа во блиска иднина, главниот осврт на овој документ е кон Комисијата, преку следење на нејзините нови надлежности и давање препораки кои мерки треба да ги преземе. Исто така, Документов содржи препораки и до органите на управата, единиците на локалната самоуправа, Народниот правобранител и невладините организации.

 

Новиот закон за спречување и заштита од дискриминација: предизвици и предности за неговата имплементација

ИЗВЕШТАЈ: Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Објавено на 27.12.2019 година.

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Испитување на јавното мислење во однос на перцепцијата на граѓаните во поглед на ефикасноста и ефективноста на судската администрација

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Истражување за работата на судската администрација - перцепција, предизвици и потреби

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за утврдување дискриминација

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА

Објавено на: 05.12.2019

Во рамките на проектот Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет беа спроведени две истражувања преку кои се оцени јавното мислење и перцепција на граѓаните на Република Северна Македонија за сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација. Резултатите од ова истражување и компаративната анализа можете да ги прочитате во извештајот.

Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Транспарентност Македонија“ (понатаму во текстот само ТМ), во соработка со „Институтот за човекови права“, го спроведува проектот „Следење на работата, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на Државната комисија за спречување на корупцијата“. Проектот се реализира во периодот од јуни 2019 - март 2020 година и е поддржан од Амбасада на Велика Британија во Република Северна Македонија. Првиот квартален извештај се однесува на работата на Државна комисија за спречување на корупција, за периодот јуни - август 2019 година и произлегува од претходно подговена и одобрена, нова методологија и индикатори за следење на работата на ДКСК. Целта на оваа методологија е да се направи сеопфатен пристап меѓу законските надлежности на институцијата, следење на работата и постигнувањата на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК, или понатаму во текстот само Комисијата), со оценка за ефективноста и транспарентноста, од каде што ќе произлезат предлог -препораки за унапредување на состојбите.

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 4 (мај - август 2019 г.)

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Mониторинг - извештајот за работата на Судскиот совет, во период од мај до август 2019 година е изработен во рамки на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет“1 , за мерење на транпарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет. Институтот за човекови права има за цел полесно и посеопфатно да ги оцени транспарентноста, отчетноста и ефективноста во работењето на Судскиот совет, преку присуство на јавни седници, следење на веб-страницата на Судскиот совет и преку слободен пристап на информации од јавен карактер.

Изменета методологија за следење на работата на Судскиот совет согласно новиот Закон за Судски совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Мерење на ефективноста, транспарентноста и отчетноста на Судскиот совет преку оптимален мерен инструментариум на законските, административните и организационите сегменти во функционирањето на Судскиот совет на Институтот за човекови права има за цел полесно и посеопфатно да ги оцени транспарентноста, отчетноста и ефективноста во работењето на ССРСМ, да ги оцени можните промени, како и да ги утврди внатрешните и надворешните објективни и/или субјективни пречки и фактори коишто влијаат на нецелосно остварување на овие принципи.

Втор мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Заедно во борба против корупција

Проектот „Заедно во борба против корупција” го спроведуваат СКУП, како носител, и Институтот за човекови права (ИЧП) и Медиум, како партнери, со цел подобрување на капацитетите на граѓанскиот сектор за остварување на улогата на “watchdogs“или контролор на работата на државните органи, со цел законито и транспарентно извршување на функцијата и спречување на ризиците од корупција и злоупотреба на службената должност. Проектот се наоѓа во втора година од имплементација. ИЧП врши мониторинг на работата на Државното правобранителство на РСМ (ДПРСМ) преку следење на судските и управните постапки во кои Државното правобранителство се јавува како странка во постапката. Согласно со законската регулатива, 1 Државното правобранителство е орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на државата. Водејќи се од начелата на транспарентност, интегритет и одговорност, Државното правобранителство има обврска да ги почитува истите и да ги имплементира во своето функционирање. Имајќи го предвид фактот дека работата на Државното правобранителство не е медиумски експонирана, а сепак е круцијална, мониторингот што го спроведува ИЧП ќе има за цел да ја доближи оваа институција до граѓаните, но и да ги детектира слабостите во работењето, кои потоа ќе претставуваат основа за изготвување на предлог-мерки за подобрување на работата на Државното правобранителство.

Анализа на законскиот мандат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност

Проект за Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Во пресрет на изборот на нова Комисија за спречување и заштита од Диксриминација (КСЗД), се подготви Анализа на законскиот мандат и предусловите за транспарентност,  отчетност и ефективност на Комисијата. Подготвената анализа ќе претставува основа за подготовка на Методолошка рамка за следење на транспаретноста, отчетноста и ефективноста во нејзиното работење.

Истата е подготвена во рамките на проектот за Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија, кој е во соработка на Институтот за човекови права со ЕСЕ Македонија.

Анализа на спроведувањето на стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) за периодот од 2018/2019 година

Блупринт група за реформи во правосудството

Граѓанските организации што со години работат на воспоставување на принципот на владеење на правото, почитување на човековите права и воспоставување на независен, непристрасен и, пред сè, неполитизиран правосуден систем, свесни за моментумот и за неопходноста овие реформи да бидат квалитетни и успешни, се вклучија со својата експертиза на ова поле во целиот процес.

Со оглед на важноста за спроведување на реформските мерки и активности предвидени во Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022 и Акцискиот план, со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, организациите од Блупринт групата во јули 2018 година почнаа со заедничка акција за следење на судските реформи и застапување за нивно спроведување – „ЗА ПРАВДА“. Блупринт групата за реформи во правосудството се фокусира на следењето на спроведувањето на Стратегијата во однос на почитувањето на временската рамка утврдена со Акцискиот план, транспарентноста на процесот, нивото на вклученост на засегнатите страни и граѓанскиот сектор, оценувањето на квалитетот на предложените закони и политики и влијаење на процесот на реформи во правосудството преку изработка и доставување препораки засновани на докази за предложените закони и политики и унапредување на јавната дебата. 

Од овој мониторинг произлезе и Анализата на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) за периодот 2019/2019. 

Блупринт групата останува посветена на овие процеси и со своето искуство и со својата експертиза ќе продолжи да придонесува за целосно, квалитетно, транспарентно и инклузивно спроведување на реформите во правосудниот систем, со цел воспоставување на принципот на владеење на правото, враќање на довербата на граѓаните во судството и успешни евроинтеграции. Групата ја сочинуваат Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Коалицијата „Сите за правично судење“, Македонското здружение на млади правници, Институтот за европски политики, Институтот за човекови права, Центарот за правни истражувања и анализи и Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за утврдување дискриминација

Проект за Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Слободата, еднаквоста и недискриминацијата претставуваат клучни аспекти на концептите за човекови права и основни слободи. Значаен предизвик на развојот на овие концепти претставува ограничувањата кои немаат етичка основа, но се базирани на ограничувањата на моралот и традицијата. Во овој контекст, родовиот идентитет како определба за сопствениот идентитет и интеракцијата со околината, покрај доминантните хетеронормативни категории, ги вклучува и лицата со различна сексуална и родова ориентација како лезбејките, геј мажите, бисексуалните и трансродовите лица. Овие лица продолжуваат да се соочуваат со исклучување и дискриминација во повеќе форми што се рефлектира во сите сфери на нивното секојдневно живеење. Изгласувањето на измените во Законот за спречување и заштита од дискриминација ја воведоа и сексуалната ориентација на листата основи за потенцијално дискриминаторско однесување. Нашата земја е една од последните земји во регионот што ја додаде сексуалната ориентација како основа според која се забранува дискриминација. Сепак, ефективната имплементација на законската рамка подразбира ангажман не само на надлежните институции, туку и развивање на свеста и вклучување на повеќе засегнати страни, особено на граѓаните. Нивното вклучување, од друга страна, имплицира отсуство на предрасуди и дистанца кон овие групи.

Овој документ ги презентира резултатите од истражувањето на ставовите, перцепциите и постоењето на дискриминација кон лицата со различна сексуална и родова ориентација од општествено прифатливата. Истражувањето е реализирано за потребите на проектот Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, кој го реализира Институтот за човекови права, а финансиски е поддржан од Германската амбасада во Скопје.

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права

Остварувањето на заштитата на човековото достоинство на сите човечки суштества е во сржта на концептот на човековите права, ставајќи го поединецот во центарот на вниманието. Разбирањето на принципите и постапките за човековите права им овозможува на луѓето да учествуваат во општествените одлуки кои влијаат на нивниот живот и да дејствуваат во насока на решавање на конфликти, подобрување на животните стандарди и овозможување средина за просперитет.

Заедниците, владите и меѓународната заедница треба да се соочат со предизвикот за борба против основните причини за кршењето на човековите права, што доведуваат до дискриминација, маргинализација, социјална исклученост и неправеден пристап и распределба на придобивките од јавните добра и услуги. Тука пристапот, заснован на човековите права, во развојот станува релевантен.

Пристапот заснован на човековите права (ПЗЧП) е методолошка рамка која има за цел да ги интегрира човековите права во секоја развојна програма и при обезбедување проекти и услуги. Како концепт, ПЗЧП обезбедува значајно и систематско вклучување и зајакнување на најранливите категории.

Поради постојаното растечко прифаќање и примена на овој принцип и докажаното зајакнување што го носи, важно е граѓанското општество, државните органи и бизнис-секторот да се запознаат со основите на примена на ПЗЧП. Систематската интеграција на овој пристап во секојдневната работа на организациите на граѓанското општество ќе го подобри почитувањето и заштитата на човековите права во земјава.

Handbook for Application of the Human Rights Based Approach

The pursuit of the protection of human dignity of all human beings is at the core of the concept of human rights, putting the notion of the individual at the centre of attention. Understanding human rights principles and procedures enables people to participate in social decisions affecting their lives, and act in the direction of resolving conflicts, improving life standards and enabling an environment for prosperity.

Communities, governments and the international community need to face up to the challenge of combating the root causes of violations of human rights which lead to discrimination, marginalization, social exclusion, and the unjust access to, and distribution of, the benefits of public goods and services. This is where a human rights-based approach to development becomes relevant.

The Human Rights-Based Approach (HRBA) is a methodological framework which aims to integrate human rights into each and every development programme, project and service provision. As a concept, HRBA ensures the meaningful and systematic inclusion and empowerment of the most vulnerable.

Due to the ever-growing acceptance and application of this principle, and the proven empowerment that it brings, it is important that civil society, state bodies and the business sector become familiar with the fundamentals of applying HRBA. The systematic integration of this approach in the everyday work of civil society organizations will improve the respect and protection of the human rights within the country.

Manual për aplikimin e qasjes së bazuar në të drejtat e njeriut

Realizimi i mbrojtjes së dinjitetit njerëzor i të gjithë qenieve njerëzore qëndron në thelbin e konceptit të të drejtave të njeriut, duke vënë individin në qendrën e vëmendjes. Kuptimi i parimeve dhe procedurave të të drejtave të njeriut ua mundëson njerëzve të marrin pjesë në vendimet shoqërore, të cilat ndikojnë në jetët e tyre për të vepruar në drejtim të zgjidhjes së konflikteve, përmirësimit të standardeve jetësore dhe mundësimit të një ambienti të prosperitetit.

Komunitetet, qeveritë dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të përballen me sfidën për luftimin e parimeve bazë të shkeljes së të drejtave të njeriut, që çojnë drejt diskriminimit, margjinalizimit, përjashtimit social dhe qasjes dhe shpërndarjes jo të drejtë të përfitimeve nga mallrat dhe shërbimet publike. Këtu, qasja e bazuar në të drejtat e njeriut në kuptimin e zhvillimit, po bëhet relevante.

Qasja e bazuar në të drejtat e njeriut (QBDNJ) paraqet një kuadër metodologjik, i cili ka për qëllim t’i integrojë të drejtat e njeriut në çdo program zhvillimor, si dhe në sigurimin e projekteve dhe shërbimeve. Si koncept, QBDNJ siguron një përfshirje të konsiderueshme dhe sistematike, si dhe fuqizimin e personave më të cenueshëm.

Për arsye të pranimit dhe aplikimit të vazhdueshëm e gjithnjë në rritje të këtij parimi dhe për fuqizimin e dëshmuar që bartë me vete, është me rëndësi që shoqëria civile, organet shtetëtore dhe sektori i biznesit të njihen me bazat e aplikimit të QBDNJ. Integrimi sistematik i kësaj qasjeje në punën e përditshme të organizatave të shoqërisë civile do ta përmirësojë respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vend.

Priraćniko baši istelmalkjeripe o aipe fundakjerdo e manušengere nijamija

Realizacia e arakibaskoro manušikano dostoinstvo baši sa o manušikane dživutro si ki srž ko koncepti e manušengere nijamenge, čivdo jekh ko centro e samakoro. Haljoibe o principi thaj o avipa baši manušengere nijamija kjerel e manušenge te len tan ko amalikane odluke kola so vlijajnena ko lengoro dživdipa tjhaj te desjtvinen ki relacia ćinavdipa e konflikteskoro, pošukar dzivdipaskere standardija thaj šaikeribe maškaripe baši prosperiteti.

O kupatne, I Raštra thaj maškarmanušikane amalipa trubul te mamujdipen e manginaleja baši maribe mamuj fundavne čhand baši phagiba e manušengere nijamija so anena dži ki diskriminacija, marginalizacija, socijalno činavipe bičačutno avipe thaj raspredelba e andolel taro putardino šukaripe thaj kandipe. Akate o avipe fundakerdo e manušengere nijamenge ko razvoj ovela relevantno.

 O avipa bazirime e manušengere nijamenge (PBMN), si metodološka ramka kova sila res te integririinelo manušikane nijamija kio svako razyvojno program thaj ko obezbedime proektija thaj kandipe. Sar koncepti, PBMN obezbedinela samalipe thaj sistematsko vklućipe thaj zajaknibe o majsebaripne.Baši bajrutno astaribe thaj istelmalkjeribe ko akava avipe principo thaj o vakjerdo zuralipe so ingarel le, barodžanlutno si o dizutno amalipe, themeskoro organo thaj o biznis sektoro te pendžarkjerel fundo istelmalkeribe PBMN.  Sistematsko integracija ko akava avip ko sekova diveskiri buti e organizaciengoro e dizutnengoro amalipe pošukar ka patjivkerel thaj o arakhibe e manušengere nijamija ki phuv.

Документ за јавни политики во однос на поставеноста и работењето на Судскиот совет

Судскиот совет на РМ1, во рамки на својата надлежност за обезбедување независност на судството, треба да иницира и да води процес на активности со цел да се промовира независно, одговорно и висококвалитетно судство, со што ќе овозможи непристрасно, ефективно и ефикасно остварување на правдата.
За исполнување на оваа цел потребно е да се третираат два аспекта:
Прво: Надворешен аспект, во однос на воспоставена правна регулатива за непречено извршување на надлежностите на Судскиот совет и овозможување независност на судската од законодавната и извршната власт и од други надворешни влијанија, како и јакнење на улогата на судството во рамки на државата, и
Второ: Внатрешен аспект, во смисла на внатрешно функционирање на постоечките капацитети на Судскиот
совет

Правен речник-поимник за новинари

Заедно во борба против корупција

Правниот речник/поимник е изработен во рамки на проектот „Заедно во борба против корупцијата”,
имплементиран од Центар за истражувачко новинарство СКУП Македонија, а во соработка со партнерските организации Институт за човекови права од Скопје и Центар за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ. Проектот „Заедно во борба против корупцијата” е финансиран од Делегација на Европска Унија, преку ИПА програмата – Инструмент за граѓанско општество
и медиуми 2016 – 2017.

Правниот речник/поимник пред сѐ е наменет за новинарите, уредниците и медиумските работници кои учествуваат во создавањето на новинарски содржини и истражувачки стории чија цел е намалување на коруптивните дејствија.

АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ ВО МАКЕДОНСКОТО ПРАВОСУДСТВО

Заедничка акција за итни реформи во судството

Aнализата на спроведувањето на Итните Реформски Приоритети во македонското правосудство е изработена од Институтот за човекови права (ИЧП), како носител, и партнерските организации: Институтот за европска политика (ЕПИ) и Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“ кој е финансиски поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и кој се спроведува од 1 јули 2017 години до 30 јуни 2018 година

Problemija save soocinenapes o sikle roma ki lengiri reintegracija baasi sikloibaskoro proceso,basi olengoro iranipe taro rajtorigakere-evropikane phuvja

Palo vizno liberalizacija, e phuvjakere džene ki EU soocingepe bare numero rodipaja baso azil tari rig themno ko phuvja e Rajtorigakere Balkanikane, maskar kola gadzikane themne. Kana o problemo bilacipasa basi vizakiri liberalizacija arakla pes ko jekto drom, rastra nieti kerga te cacarol pe lea. Dzi akana o fokuso sine anglal sa respresivna napia, save sine but zorale lineakjere kontrole japalem krisomo brkibe basi okola kola tromalkerena naregularno migriribe. Ama but hari tano kerdo basi reintegracija basi irutnemanusa.

Iranipa basi o manusa kola so mukle i Makedonija savi res sine lent e dzivdinen ko disave rajtorigakere–evropikane phuvja kerge baro numero problemo basi lenge basi lengiri reinegracija ki Makedonikano amalipe. Taro akava sebepi ko 2010 bers I Radza kerga programa thaj denga arka e reintegracijake thaj e iriutnege ki Republika Makedonija soglasno readmisiona dzovapija. Karing i programa kerdo sine Koordinativno trupo basi o irutne kola ka diken o hali. Thaj but vazno sine kerdo Nacionilikano centro thaj najhari duj lokalnikane centrija basi reintegraacija e irutnege save ka oven ekipirime pravnikija, socijalno bukjarnecar, psiholozija thaj sastarne manusa. O dzovapija basi akala centre. O deibe dzovapija basi akala Centre reintegracijakere khedena na salde registriribe e irutnegere thaj ikalibe sertikato basi o statuso e irunego (zaruripe basi ostvaribe lengerehakija em bukja), delapearka bizo lovengiri thaj godji deibe (ikalibe lenge dokumentitija, vazdibe krisomo uzuli odote kote so isi fund vaver pravno arka thaj deibe godi o akava adhinalipe) informiribe basi o hakija thaj obvrske, keribe berseskere akcisko planija aktivivipaja basireintegracija predvidivmi Programa basireintegracija taro 2010: pravno arka, socio-ekonomikani arka, saslaribaskere arke thaj siklovibasker.

The issues that Roma students face during their reintegration in the education system, after returning from the Western European countries

After the visa liberisation, the EU countries have faced many asylum requests made by Western
Balkan country citizens, among which are Macedonian nationals. When the misuse of the visa liberisation issue first occurred, the government oficials were decisive on handling it. So far, the focus has been mainly on repercussion measures, such as stricter border control or legal pursuits of those who enable irregular migration. Still, very little has been done in regards to reintegration of returnees.


Return of individuals who departed from Macedonia in order to live in some of the Western European
countries has caused a number of issues regarding their reintegration to the Macedonian society. Because of this, in 2010 the government adopted a Help and Support Program to assist in the reintegration process of returnees in the Republic of Macedonia according to the readmission agreements. According to the program, creation of a Coordinating body which will monitor the returnees’ condition is predicted. More importantly, it was predicted that a National Centre and at least two local centres for returnee reintegration would be established and equipped with attorneys, social workers, psychologists and doctors. These “Reintegration Centres’” responsibilities include not only registration and records of returnees and issuing a confirmation of returnee status (needed for realization of their rights and duties), but also free legal aid and counceling (obtaining of documents, running of a court proceedings where needed, and other legal aid and counseling depending of the case at hand), information on their existing rights and duties, preparation of annual action plans with activities for reintegration etc. Still, challenges have been noticed in all four of the basic steps of reintegration enshrined in the Program for reintegration 2010: legal help, socio-economical support, health services and education.

TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND EFFICIENCY IN THE WORK OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

 

The principal question that this analysis attempts to answer is: “Has the Judicial Council truly succeeded in providing and guaranteeing the independence of the judiciary?” Based on a welldefined methodology1 , assessed were the operating results in light of the transparency, accountability and efficiency of Judicial Council of Republic of Macedonia (hereinafter: Judicial Council, JCRM) and of the Council for Determination of Facts and Initiation of Disciplinary Procedure for Judges (hereinafter: the Council for Determination of Facts) which is terminated by law2 .

In order to solve the problems in the work of the Judicial Council of the Republic of Macedonia and to increase the independence of the judiciary, as well as the trust of the citizens in the judiciary, the Judicial Council should primarily be:

• Transparent, responsible and accountable to the citizens;

• Strategically oriented and focused on ensuring the independence of the judiciary and strengthening the performance and efficiency of the judiciary;

• Effective and efficient user of taxpayers’ money.

ГРАЃАНИТЕ И НОВИНАРИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОСТА ВО МЕДИУМИТЕ

ИПА - Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Оваа публикација е дел од проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ кој е финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британска- та амбасада во Скопје, a го имплементираат Центарот за управување со промени и Инсти- тутот за човекови права. Генералната цел на овој проект е јакнење на медиумите и граѓанските организации и овоз- можување на амбиент за остварување на слободата на изразување и медиумскиот интегри- тет како клучен елемент за понатамошна поддршка на државата во процесот на пристапу- вање кон Европската Унија. 

Segregation of Roma Children in Elementary Schools in Republic of Macedonia

The Institute for Human Rights conducted a survey in the period between June and October 2016 on the situation of Roma children in primary education in five municipalities on the territory of the Republic of Macedonia: the municipalities of Bitola, Kumanovo, Shtip and two municipalities on the territory of Skopje - municipalities Gjorce Petrov and Gazi Baba.

The purpose of this research is to analyse the situation of Roma children in these five municipalities and determine whether there is segregation of Roma pupils in primary schools. This is measured through the number of Roma students in the schools, the composition of classes in schools, whether enrolment in first grade is in accordance with the municipalities’ decision on reonization etc.

КАКО ДО ПОДОБРА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА која ќе ги заштити граѓанските организации од арбитрарни инспекции и контроли во областа на даночното работење?

 

 Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија1. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година. Препораките произлегуваат од идентификуваните проблеми со кои се соочија граѓанските организаици, а се последица на одредени непрецизни законски одредби. Препораките се насочени пред сѐ кон појаснување и прецизирање на постојните законски одредби и јасно дефинирање на правата и должностите на граѓанските организации2 во случаи кога се предмет на инспекции и предистражни постапки од страна на надлежните органи и особено прецизно уредување на овластувањата на овластените лица кои ги вршат контролите односно предистражните дејствија.

ВОДИЧ низ претходната кривична постапка

 

Водичот содржи опис на правната уреденост на претходната кривична постапка, како една од фазите низ кои се спроведува кривичната постапка. Водичот има за цел на јасен начин да ги запознае претставниците на граѓанските организации со карактеристиките на предистражната и истражната постапка, разликите меѓу нив, овластувањата на јавното обвинителство и полицијата, како и со гаранциите за фер постапка. Водичот е изработен од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата Сите за правично судење во рамки на неформалната граѓанска иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ поддржана од програмата Цивика мобилитас.

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот

 

Водичот за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекција на трудот има за цел да ги запознае претставнииците на граѓанските организации на јасен начин со овластувањата и надлежностите на инспекторите на трудот, предметот на надзор како и документацијата која што мора да ја поседува организацијата и да ја приложи по барање на инспекторите. Водичот е изработен од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата Сите за правично судење во рамки на неформалната граѓанска иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ поддржана од програмата Цивика мобилитас.

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи

 

Водичот за обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи содржи опис на обврските на граѓанските организации кои произлегуваат од законите со кои се уредуваат даноците и даночната постапка. Водичот има за цел да ги запознае претставниците на граѓанските организации на јасен начин со законските обврски кои тие се должни да ги исполнат како исплаќачи на персоналниот данок на доход како и со правата и обврските во случај на надворешна даночна контрола. Водичот е изработен од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата Сите за правично судење во рамки на неформалната граѓанска иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ поддржана од програмата Цивика мобилитас.

ОСНОВНА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е под- готвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Бри- танската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ). Правото на граѓанинот да му суди независен и непристрасен судија прет- ставува основен постулат на судската власт. Независноста и непристрасноста се вредности на судската власт гарантирани со Уставот на РМ, со законите во РМ и со меѓународните документи ратификувани од РМ....

ANALIZA THEMELORE E PUNËS SË KËSHILLIT GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

BASELINE ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Остварување на правото на слобода на изразување-теорија и практика

 

Правото на слобода на изразување претставува една од најсуштинските осно- ви на едно демократско општество и еден од условите за неговиот напредок. Во демократските системи секој поединец има право да го изразува своето мислење, да комуницира, да прима и да пренесува информации и идеи, а ваквото право треба да биде функционално. Ова право не го вклучува само индивидуал- ното право на слобода на изразување преку кое се врши одредено изразување на ставови и мислења, како што е погоре наведено, туку и остварувањето на истите од страна на медиумите. Сепак, значајно е да се напомене дека правото на слобода на изразување е моќна алатка која може да биде злоупотребена и искористена да се поттикне насилство, да се шири омраза и да се наштети индивидуалната приватност и безбедност.

CHANGES FOR A LEGAL SYSTEM WITHOUT DISCRIMINATION

This document for public policies is produced within the project "Citizens in the Assembly: Legislative initiatives for human rights", financed by the European Union and co-funded by Westminster Foundation for Democracy. The project supported 11 initiatives for changes of laws relating to human rights in several areas: education, health care, social care, media, judiciary, discrimination etc. Initiatives implemented by 12 organizations directly involved in the law- making process: (1) Education for researching the documents of public policies; (2) Strengthening of cooperation between the media and civil society; and (3) Intensifying the cooperation with Parliament and civil society organizations...

Прирачник за истражувачко новинарство и пристап до информации

Истражувачкото новинарство во современите демократии е од клучно значење за остварувањето на улогата на медиумите, а воедно е и чувар на јавноста и заштитник на човековите права. Најважната задача на новинарите во демо- кратските општества е да ги заштитуваат интересите на граѓаните. За да ја остварат оваа задача новинарите откриваат злоупотреби на власта и на моќта на поединци и институции и на тој начин придонесуваат за одговорно и отчетно владеење, про- мовирајќи го јавниот интерес...

ПРИРАЧНИК за СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ПРАВНИ АСПЕКТИ

Прирачников што е пред вас претставува средство кое треба да им послужи
на читателите, поточно на студентите по новинарство, на невладините орга-
низации, како и на професионалните новинари, кои, со негова помош имаат
можност да се запознаат со правните стандарди на слободата на изразување. До-
полнително, прирачников треба да биде употребуван како алатка во рамки на обу-
ките на студентите по новинарство и на младите новинари во нашата земја...

HUMAN RIGHTS IN THE PROCESS OF LUSTRATION

The lustration, according to the purpose that has to be achieved, should be a part of transitional justice which will enable easier transition from the former regime towards building pluralistic democracy based on the rule of law and respect of human rights. Historically, lustration is an instrument of moral loss of qualification which primarily depends on the process of transition, and the cruelty of the former regime. Although explanations for different ways of implementation of the lustration could not be found in the literature and its frequent wrong usage in political purposes, however, all definitions insinuate that the process of lustration, can be the effective only if it’s taken immediately after the replacement of the former system and its proper implementation will mostly depend on the reaction of the public to the need for lustration. It is important the public to feel the need for implementing lustration in the beginning of the democratic changes. Lustration is defined as an administrative measure that consists of controlling the persons who have been involved in high positions in the Communist regime and who are public officials in the newly democracy...

RIGHT OF ROMA CHILDREN FOR EDUCATION WITH SPECIAL FOCUS TO THE ROMA GIRLS

The reports and surveys of the most of the international and domestic organizations and institutions in the country show that there is an imbalance in the level of education and literacy among the Roma community and the rest of the population. The literacy gap of Roma adults and those who are not Roma is deep. This gap is even bigger among the Roma women and non-Roma women. According to the index for Roma inclusion, from the research conducted by several international organizations, the difference between Roma and non-Roma children in the Republic of Macedonia (RM). Who are enrolled in the primary education is 23%, while considering the girls this difference is 32%. The difference between Roma and non-Roma students who continued with secondary education in general is 43%, while the difference between Roma and non-Roma girls is 53%. The Numerous early marriages among Roma children, especially girls usually force them to leave secondary and even primary school.

Survey on the Successfulness of the Roma Decade in Higher Education 2004-2014

The Institute for Human Rights (IHR), in cooperation with the Central European University
(CEU) from Budapest implemented the Project “Roma Placement Program” from May to December 2015 within which Roma with University degree were hired by nongovernmental nonRoma organisations for a period of one year. The Project was implemented in the country and Serbia and was financed by National Endowment for Democracy. Within the frames of the Project, the Institute for Human Rights from September 2015 to March 2016 conducted a survey to conclude the total number of enrolled and graduated Roma in public and private faculties in RM during the period from 2004 to 2014.
The need of such a survey came out as a result to the lack of data and reports related to the Roma Decade in University education 2004-2015, or more precisely, there was lack of thorough surveys on enrolled and graduated Roma in higher education.

ANALYSIS OF THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

- ASPIRATIONS AND CHALLENGES -

Realization of the right for a fair trial by an independent, impartial and professional judiciary is the basis of the rule of law in any modern democracy. Each country that strives towards it is reasonable to do everything to provide everything that is recommended by international instruments. The state needs to organize its political and legal system in a way that will encourage the independence and impartiality of the judiciary and make that trust to realize...

Анализа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, постапката пред органите и комисијата, употреба на правните лекови и судска заштита преку постапките иницирани од новинари

Со законот за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер кој започна да се применува од 1 септември 2006 година се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат органите на државната власт и други установи и институции утврдени со закон, органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, јавните установи и служби, јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес, утврдени со закон. Со овој закон се обезбедува јавност и отвореност во работењето на имателите на информации...

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CULTURAL RIGHT FOR THE MINORITY COMMUNITIES

The cultural right is a human right confirmed in the international law and in the domestic law in the country. This right and, as well as the other rights, have basic principle which is the principle of equality and non- discrimination, and the principle of participation. Equality in the protection, promotion and advancement of human rights of members of minorities is the key position that includes providing special conditions and introduction of special measures and mechanisms for minorities to act. Despite the column of non-discrimination related to the minority rights there is the identity column that refers to preserving and promoting their cultural life and identity. The principle of participation in making decisions without discrimination, especially in those that directly affect minorities is very important for the both columns.

ANALYSIS OF DOMESTIC REMEDIES IN THEN PROCEDURES FOR APPOINTMENT, DISMISSAL AND RENDING DISCIPLINARY MEASURES TO MACEDIONIAN JUDGES

In our country and also in other countries based on the principles of rule of law and separation of the governs, the judiciary is the main carrier of the protective function in achieving individual rights and freedoms of the citizen. That function and judicial competence can be achieved only if the judiciary is based upon and guided by the principles of constitutionality and legality, its independence and impartiality both from institutional and functional aspects. There are different legal instruments provided in the legislation and that are available for gaining and protecting the fundamental rights which are the basis of democracy and democratic progress. Council of Europe in the Recommendation REC (2004) 6, indicates the need for the countries to establish the existence of effective remedies in all areas of the legal system...

ANALYSIS OF DEFECTS IN THE LAW FOR PREVENTION AND PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION

The ban of discrimination is a hot topic treated not only in numerous international, but also national documents. Against discrimination policy is the task of the States at all levels. States mustn’t break any human rights or discriminate. However, this obligation of the state through the time has spread because human rights can be also threatened by some private persons. Therefore, the obligation of the state is not only to respect human rights and do not make a discrimination, but to ensure that other parties do not do act discrimination.

ANALYSIS OF THE INDEPENDENT COMMISSIONS AND REGULATORY AUTHORITIES - LEGAL STRUCTURE AND PRACTICAL OPERATION

The laws are governing the establishment and function of the commissions –generally they are independent in acting the law competences and the selection of employees is made through a public advertisement containing the required criteria and the selection is made by the Assembly of the Republic of Macedonia at the proposal of the competent parliamentary Commission for selection and appointment. Against this legal structure and criteria for professionalism and competence, in the practice, there is a great political influence in the selection of employees in these bodies, further influencing of the ruling party on the decision-making. Hence, instead of independence, objectivity and professionalism, these bodies, usually show double standards - selective attitude and bias while making decisions.

DISCRIMINATION OF ROMA IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Breaking the wall of rejection and segregation

This work analyzes the general state in primary and secondary education which concerns the Roma children in the Republic of Macedonia. The intention is to achieve the purpose of the project and to illustrate the existing problems, but also to show progress in several areas that affect the education of this vulnerable group. Analysis indicates to other reports, organizations and institutions that have already presented data within the general theme to link the value of the findings made by already employed persons. Legal aspect can be found in these laws as well as in domestic and international regulations. This is enriched with the latest law practice based on previous court decisions of the European Court of Human Rights with the opportunity in several occasions to explain the issue of segregation of Roma students. To make relevant conclusions on the overall social, legal and political background, analysis displays cases and examples of the interviewed parents and students.

RIGHT TO FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION AND FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY AND OF ASSOCIATION

International and domestic standards and practices

ANALYSIS OF APPLICATION OF THE LAW FOR PREVENTION AND PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION

Prohibition of discrimination is a current topic that is treated in numerous of international and national documents.

Universal Declaration of Human Rights points that "all human beings are born free and equal in dignity and rights." European Convention on Human Rights (ECHR) to everyone within the jurisdiction of this Convention has the obligation to ensure the rights and freedoms set out in it and its Protocols. ECHR prohibits discrimination in the enjoyment of rights and freedoms of those provided for in the Convention on various parts listed in Article 14, but with an extended list of parts set out in the practice of the European Court of Human Rights. With Protocol No. 12 of the ECHR the field of protecting the rights and freedoms is extended.

ANALYSIS OF INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA - PERCEPTION, DIFFICULTIES AND CHALLENGES

During the realization of the project, first of all, we tried to show the perception of the situation in the judiciary, the difficulties encountered in the performance of judicial functions and the challenges that can be detected, tending to improve the situation in this sphere.

Independence and impartiality are recognizable and relevant categories related to justice and an important segment in the accomplishing of democracy and the rule of law. The main benefits of applying these principles, among other things, are: the achievement of social progress, the security, realization and protection of human rights and freedoms, and harmonization between people.

Each state has an obligation to achieve confidence in the judicial system. The state needs to organize its political and legal system in such a way that the independence and impartiality of the judiciary will encourage and allow that trust to be realized.

SUMMARY OF LEGAL REMEDIES IN MACEDONIA THROUGH THE PRISM OF EFFECTIVE PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE CITIZEN

In the frame of the project "Review of legal remedies in the Republic of Macedonia through the prism of effective protection of the rights and freedoms of citizens" financially supported by the US Embassy, the Institute for Human Rights (IHR) through a process of open professional debates had the aim to identify and analyze the conditions of effectiveness of domestic remedies in the realization and protection of the right to freedom of expression and right to peaceful assembly. Teams composed of members of the IHR led these debates, were gathering relevant information needed to prepare the analysis which will be presented to existing remedies in this area legislation, from the practice of their application and conclusions of the process of this research.

Извештај за работата на Судскиот совет за период од јуни до септември 2018 година

Мониторинг извештај за медиумско известување за корупција во Македонија

Заедно во борба против корупција