Македонски Shqip English

Публикации

Eфикасна кривична правда: преглед на предметите иницирани од СЈО

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Длабоката политичка криза што настана во Република Северна Македонија, проследена со континуирана дисфункционалност на редовното Јавно обвинителство, но и наметнатите политички влијанија врз него беа главна причина во 2015 година да биде формирано посебно ад хок тело кое ќе има улога да ја санира дотогашната „штета“ од повеќегодишната, општоприфатена политика и практика на неказнивост, а особено на високите политички елити и функционери во државата. По случувања во Специјалното јавно обвинителство во август 2019 година, кои кулминираа со апсење на Специјалниот јавен обвинител и покренување обвинение за извршени две кривични дела – примање награда за противзаконито влијание и злоупотреба на службена положба и овластување, СЈО де факто престана да постои, а надлежностите беа „префрлени“ на редовното Јавно обвинителство. Тргнувајќи од релевантноста на проблемот, кој е централно прашање на оваа анализа – ефикасноста на кривичната правда, се поставува прашањето за капацитетите на судот за водење на овие постапки, односно што е тоа што остава впечаток за јавноста, стручна и лаичка, дека правдата не е задоволена.

Efficient criminal justice: overview of the cases initiated by the SPP

For Justice – Monitoring the Implementation of the Strategy for Judicial Reform 2019 – 2020

The deep political crisis which grew in Republic of North Macedonia, followed by continuous dysfunctionality of the regular Public Prosecution, but also the imposed political influences on it were the main reasons that in 2015 led to initiating an ad hoc body with a role to sanction the preceding “damage” from the several year-long, commonly accepted policy and practice of impunity, especially regarding the high political elites and officials in the country. After the events which happened in the Special Public Prosecution in August 2019, which peaked with the arrest of the Special Public Prosecutor and raising charges for conduction of two crimes – receiving prize for unlawful influence and misuse of official position and authorization, the SPP de facto ceased to exist, and its authorizations were “transferred” to the regular Public Prosecution. Starting from the relevance of the problem, which is the key question to this Analysis – the efficiency of the criminal justice, the issue of the capacities of the courts for leading these cases is raised, i.e. what is the reason for the impression of the audience, both professional and non-professional, that the justice is not satisfied.

АНАЛИЗА на квалитетот на реформите кои се однесуваат на избор, избор во повисок суд и разрешување на судиите

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Судиите како носители на судската власт се чувари на човековите права и слободи и тие се највисоки гаранти за заштитата на владеењето на правото. Тие се имплементатори на законодавството, правораздаватели и креатори на судската практика и како такви се должни да ја чуваат определбата на државата и правосудството за заштита на демократијата заснована на владеење на правото и унапредување на системот на заштита на човековите права.

Во извршувањето на судиската функција неопходно е да се обезбедат такви услови кои ќе гарантираат суштинска независност на судовите како институции на судската власт, но и индивидуална независност, непристрасност, квалитет, професионалност и ефикасност на судиите при одлучувањето во конкретните предмети.

ANALIZË e cilësisë së reformave që kanë të bëjnë me zgjedhjen, zgjedhjen në gjykatë më të lartë dhe shkarkimin e gjykatësve

Për drejtësi - Monitorimi i zbatimit të Strategjisë për reforma në gjyqësor 2019 - 2020

Gjykatësit si bartës të pushtetit gjyqësor janë mbrojtësit e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe ata janë garantuesit më të lartë të mbrojtjes së sundimit të së drejtës. Ata janë zbatuesit e legjislacionit, shpërndarësit e drejtësisë dhe kreator të praktikës gjyqësore dhe si të tillë janë të detyruar ta rruajnë vendosmërinë e shtetit dhe gjyqësorit për të mbrojtur demokracinë e bazuar në sundimin e ligjit dhe promovimin e sistemit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Në ushtrimin e funksionit gjyqësor është e nevojshme të sigurohen kushte të tilla të cilat do të garantojnë pavarësi thelbësore të gjykatave si dhe pushtetit gjyqësor, por dhe pavarësinë individuale, paanshmërinë, cilësinë, profesionalizmin dhe efikasitetin e gjyqtarëve gjatë vendosjes së lëndëve konkrete.

ANALYSIS on the quality of the reforms regarding appointment, appointment in higher courts and dismissal of judges

For Justice – Monitoring the Implementation of the Strategy for Judicial Reform 2019 – 2020

The judges, as bearers of the judiciary, are guardians of the human rights and freedoms, and they serve as the highest warrants for the protection of the rule of law. They are implementators of the judiciary, enforcers of the law and creators of the judicial practices, and as such, are obliged to guard the determination of the State and the judiciary to protect the democracy based on rule of law and promotion of the system for protection of the human rights.

When it comes to performance of the judicial office, appropriate conditions must be provided to guarantee actual independence of the courts as judiciary institutions, but also individual independence, impartiality, quality, professionalism and efficiency of the judges when deciding in the specific cases.

Мониторинг-извештај за работата на Судскиот совет на РСМ бр. 6

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Трет мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Заедно во борба против корупција

Предмет на анализа на Третиот мониторинг извештај е постапувањето на Државното правобранителство во однос на заштитата на имотните права и интереси на РСМ, при што акцент е ставен на судските постапки во кои ДПРСМ ги штити имотните права на Републиката и/или на државните органи. Понатаму, предмет на анализа беа и постапките за отуѓување градежно замјиште во кои овој орган дава мислење (позитивно/негативно), како и во постапките за денационализација и експропријација.

Raporti i tretë i monitorimit për punën e Avokaturës së Shtetit në RMV

Së bashku në luftë kundër korrupsionit

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО И НИВНО ВЛИЈАНИЕ ВО СУДСТВОТО

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Објавено на 20.01.2020
 
 
Во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ со цел структуриран и сеопфатен мониторинг на Советодавната работна група за процена на судските перформанси од аспект на законските измени, се разви Методологија за следење на промените во законодавството и нивното влијание во судството. 
Индикаторите на оваа методологија ги нагласуваат последните и тековните промени во законите и нивното влијание врз судските остварувања, со цел да се развијат препораки како дел од политиките. 
Методологијата е електронски објавена на македонски и албански јазик и е достапна на сите други чинители кои би сакале да го следат влијанието на законските промени врз судските перформанси.    

Metodologjia për monitorimin e ndryshimeve në legjislacion dhe ndikimi i tyre në gjyqësor

Angazhim i përbashkët për arritje më të mira në gjyqësor

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 5 (1 септември - 15 декември 2019 г.)

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Објавено на 08.01.2020 година

Документ за јавни политики за недискриминација

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Објавено на 27.12.2019 година.

Документов за јавни политики за заштита од дискриминација, врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, има за цел да даде приказ на главните области и облици на дискриминација во Република Северна Македонија, преку претставување резултати од истражувања, анализа на документи и интервјуа. Бидејќи главно тело за еднаквост е Комисијата за заштита од дискриминација, која се очекува да отпочне со работа во блиска иднина, главниот осврт на овој документ е кон Комисијата, преку следење на нејзините нови надлежности и давање препораки кои мерки треба да ги преземе. Исто така, Документов содржи препораки и до органите на управата, единиците на локалната самоуправа, Народниот правобранител и невладините организации.

 

Новиот закон за спречување и заштита од дискриминација: предизвици и предности за неговата имплементација

ИЗВЕШТАЈ: Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Објавено на 27.12.2019 година.

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Испитување на јавното мислење во однос на перцепцијата на граѓаните во поглед на ефикасноста и ефективноста на судската администрација

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Истражување за работата на судската администрација - перцепција, предизвици и потреби

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за утврдување дискриминација

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА

Објавено на: 05.12.2019

Во рамките на проектот Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет беа спроведени две истражувања преку кои се оцени јавното мислење и перцепција на граѓаните на Република Северна Македонија за сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација. Резултатите од ова истражување и компаративната анализа можете да ги прочитате во извештајот.

Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Транспарентност Македонија“ (понатаму во текстот само ТМ), во соработка со „Институтот за човекови права“, го спроведува проектот „Следење на работата, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на Државната комисија за спречување на корупцијата“. Проектот се реализира во периодот од јуни 2019 - март 2020 година и е поддржан од Амбасада на Велика Британија во Република Северна Македонија. Првиот квартален извештај се однесува на работата на Државна комисија за спречување на корупција, за периодот јуни - август 2019 година и произлегува од претходно подговена и одобрена, нова методологија и индикатори за следење на работата на ДКСК. Целта на оваа методологија е да се направи сеопфатен пристап меѓу законските надлежности на институцијата, следење на работата и постигнувањата на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК, или понатаму во текстот само Комисијата), со оценка за ефективноста и транспарентноста, од каде што ќе произлезат предлог -препораки за унапредување на состојбите.

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 4 (мај - август 2019 г.)

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Mониторинг - извештајот за работата на Судскиот совет, во период од мај до август 2019 година е изработен во рамки на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет“1 , за мерење на транпарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет. Институтот за човекови права има за цел полесно и посеопфатно да ги оцени транспарентноста, отчетноста и ефективноста во работењето на Судскиот совет, преку присуство на јавни седници, следење на веб-страницата на Судскиот совет и преку слободен пристап на информации од јавен карактер.

Изменета методологија за следење на работата на Судскиот совет согласно новиот Закон за Судски совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Мерење на ефективноста, транспарентноста и отчетноста на Судскиот совет преку оптимален мерен инструментариум на законските, административните и организационите сегменти во функционирањето на Судскиот совет на Институтот за човекови права има за цел полесно и посеопфатно да ги оцени транспарентноста, отчетноста и ефективноста во работењето на ССРСМ, да ги оцени можните промени, како и да ги утврди внатрешните и надворешните објективни и/или субјективни пречки и фактори коишто влијаат на нецелосно остварување на овие принципи.

Втор мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Заедно во борба против корупција

Проектот „Заедно во борба против корупција” го спроведуваат СКУП, како носител, и Институтот за човекови права (ИЧП) и Медиум, како партнери, со цел подобрување на капацитетите на граѓанскиот сектор за остварување на улогата на “watchdogs“или контролор на работата на државните органи, со цел законито и транспарентно извршување на функцијата и спречување на ризиците од корупција и злоупотреба на службената должност. Проектот се наоѓа во втора година од имплементација. ИЧП врши мониторинг на работата на Државното правобранителство на РСМ (ДПРСМ) преку следење на судските и управните постапки во кои Државното правобранителство се јавува како странка во постапката. Согласно со законската регулатива, 1 Државното правобранителство е орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на државата. Водејќи се од начелата на транспарентност, интегритет и одговорност, Државното правобранителство има обврска да ги почитува истите и да ги имплементира во своето функционирање. Имајќи го предвид фактот дека работата на Државното правобранителство не е медиумски експонирана, а сепак е круцијална, мониторингот што го спроведува ИЧП ќе има за цел да ја доближи оваа институција до граѓаните, но и да ги детектира слабостите во работењето, кои потоа ќе претставуваат основа за изготвување на предлог-мерки за подобрување на работата на Државното правобранителство.

Анализа на законскиот мандат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност

Проект за Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Во пресрет на изборот на нова Комисија за спречување и заштита од Диксриминација (КСЗД), се подготви Анализа на законскиот мандат и предусловите за транспарентност,  отчетност и ефективност на Комисијата. Подготвената анализа ќе претставува основа за подготовка на Методолошка рамка за следење на транспаретноста, отчетноста и ефективноста во нејзиното работење.

Истата е подготвена во рамките на проектот за Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија, кој е во соработка на Институтот за човекови права со ЕСЕ Македонија.

Анализа на спроведувањето на стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) за периодот од 2018/2019 година

Блупринт група за реформи во правосудството

Граѓанските организации што со години работат на воспоставување на принципот на владеење на правото, почитување на човековите права и воспоставување на независен, непристрасен и, пред сè, неполитизиран правосуден систем, свесни за моментумот и за неопходноста овие реформи да бидат квалитетни и успешни, се вклучија со својата експертиза на ова поле во целиот процес.

Со оглед на важноста за спроведување на реформските мерки и активности предвидени во Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022 и Акцискиот план, со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, организациите од Блупринт групата во јули 2018 година почнаа со заедничка акција за следење на судските реформи и застапување за нивно спроведување – „ЗА ПРАВДА“. Блупринт групата за реформи во правосудството се фокусира на следењето на спроведувањето на Стратегијата во однос на почитувањето на временската рамка утврдена со Акцискиот план, транспарентноста на процесот, нивото на вклученост на засегнатите страни и граѓанскиот сектор, оценувањето на квалитетот на предложените закони и политики и влијаење на процесот на реформи во правосудството преку изработка и доставување препораки засновани на докази за предложените закони и политики и унапредување на јавната дебата. 

Од овој мониторинг произлезе и Анализата на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) за периодот 2019/2019. 

Блупринт групата останува посветена на овие процеси и со своето искуство и со својата експертиза ќе продолжи да придонесува за целосно, квалитетно, транспарентно и инклузивно спроведување на реформите во правосудниот систем, со цел воспоставување на принципот на владеење на правото, враќање на довербата на граѓаните во судството и успешни евроинтеграции. Групата ја сочинуваат Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Коалицијата „Сите за правично судење“, Македонското здружение на млади правници, Институтот за европски политики, Институтот за човекови права, Центарот за правни истражувања и анализи и Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за утврдување дискриминација

Проект за Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Слободата, еднаквоста и недискриминацијата претставуваат клучни аспекти на концептите за човекови права и основни слободи. Значаен предизвик на развојот на овие концепти претставува ограничувањата кои немаат етичка основа, но се базирани на ограничувањата на моралот и традицијата. Во овој контекст, родовиот идентитет како определба за сопствениот идентитет и интеракцијата со околината, покрај доминантните хетеронормативни категории, ги вклучува и лицата со различна сексуална и родова ориентација како лезбејките, геј мажите, бисексуалните и трансродовите лица. Овие лица продолжуваат да се соочуваат со исклучување и дискриминација во повеќе форми што се рефлектира во сите сфери на нивното секојдневно живеење. Изгласувањето на измените во Законот за спречување и заштита од дискриминација ја воведоа и сексуалната ориентација на листата основи за потенцијално дискриминаторско однесување. Нашата земја е една од последните земји во регионот што ја додаде сексуалната ориентација како основа според која се забранува дискриминација. Сепак, ефективната имплементација на законската рамка подразбира ангажман не само на надлежните институции, туку и развивање на свеста и вклучување на повеќе засегнати страни, особено на граѓаните. Нивното вклучување, од друга страна, имплицира отсуство на предрасуди и дистанца кон овие групи.

Овој документ ги презентира резултатите од истражувањето на ставовите, перцепциите и постоењето на дискриминација кон лицата со различна сексуална и родова ориентација од општествено прифатливата. Истражувањето е реализирано за потребите на проектот Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, кој го реализира Институтот за човекови права, а финансиски е поддржан од Германската амбасада во Скопје.

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права

Остварувањето на заштитата на човековото достоинство на сите човечки суштества е во сржта на концептот на човековите права, ставајќи го поединецот во центарот на вниманието. Разбирањето на принципите и постапките за човековите права им овозможува на луѓето да учествуваат во општествените одлуки кои влијаат на нивниот живот и да дејствуваат во насока на решавање на конфликти, подобрување на животните стандарди и овозможување средина за просперитет.

Заедниците, владите и меѓународната заедница треба да се соочат со предизвикот за борба против основните причини за кршењето на човековите права, што доведуваат до дискриминација, маргинализација, социјална исклученост и неправеден пристап и распределба на придобивките од јавните добра и услуги. Тука пристапот, заснован на човековите права, во развојот станува релевантен.

Пристапот заснован на човековите права (ПЗЧП) е методолошка рамка која има за цел да ги интегрира човековите права во секоја развојна програма и при обезбедување проекти и услуги. Како концепт, ПЗЧП обезбедува значајно и систематско вклучување и зајакнување на најранливите категории.

Поради постојаното растечко прифаќање и примена на овој принцип и докажаното зајакнување што го носи, важно е граѓанското општество, државните органи и бизнис-секторот да се запознаат со основите на примена на ПЗЧП. Систематската интеграција на овој пристап во секојдневната работа на организациите на граѓанското општество ќе го подобри почитувањето и заштитата на човековите права во земјава.

Handbook for Application of the Human Rights Based Approach

The pursuit of the protection of human dignity of all human beings is at the core of the concept of human rights, putting the notion of the individual at the centre of attention. Understanding human rights principles and procedures enables people to participate in social decisions affecting their lives, and act in the direction of resolving conflicts, improving life standards and enabling an environment for prosperity.

Communities, governments and the international community need to face up to the challenge of combating the root causes of violations of human rights which lead to discrimination, marginalization, social exclusion, and the unjust access to, and distribution of, the benefits of public goods and services. This is where a human rights-based approach to development becomes relevant.

The Human Rights-Based Approach (HRBA) is a methodological framework which aims to integrate human rights into each and every development programme, project and service provision. As a concept, HRBA ensures the meaningful and systematic inclusion and empowerment of the most vulnerable.

Due to the ever-growing acceptance and application of this principle, and the proven empowerment that it brings, it is important that civil society, state bodies and the business sector become familiar with the fundamentals of applying HRBA. The systematic integration of this approach in the everyday work of civil society organizations will improve the respect and protection of the human rights within the country.

Manual për aplikimin e qasjes së bazuar në të drejtat e njeriut

Realizimi i mbrojtjes së dinjitetit njerëzor i të gjithë qenieve njerëzore qëndron në thelbin e konceptit të të drejtave të njeriut, duke vënë individin në qendrën e vëmendjes. Kuptimi i parimeve dhe procedurave të të drejtave të njeriut ua mundëson njerëzve të marrin pjesë në vendimet shoqërore, të cilat ndikojnë në jetët e tyre për të vepruar në drejtim të zgjidhjes së konflikteve, përmirësimit të standardeve jetësore dhe mundësimit të një ambienti të prosperitetit.

Komunitetet, qeveritë dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të përballen me sfidën për luftimin e parimeve bazë të shkeljes së të drejtave të njeriut, që çojnë drejt diskriminimit, margjinalizimit, përjashtimit social dhe qasjes dhe shpërndarjes jo të drejtë të përfitimeve nga mallrat dhe shërbimet publike. Këtu, qasja e bazuar në të drejtat e njeriut në kuptimin e zhvillimit, po bëhet relevante.

Qasja e bazuar në të drejtat e njeriut (QBDNJ) paraqet një kuadër metodologjik, i cili ka për qëllim t’i integrojë të drejtat e njeriut në çdo program zhvillimor, si dhe në sigurimin e projekteve dhe shërbimeve. Si koncept, QBDNJ siguron një përfshirje të konsiderueshme dhe sistematike, si dhe fuqizimin e personave më të cenueshëm.

Për arsye të pranimit dhe aplikimit të vazhdueshëm e gjithnjë në rritje të këtij parimi dhe për fuqizimin e dëshmuar që bartë me vete, është me rëndësi që shoqëria civile, organet shtetëtore dhe sektori i biznesit të njihen me bazat e aplikimit të QBDNJ. Integrimi sistematik i kësaj qasjeje në punën e përditshme të organizatave të shoqërisë civile do ta përmirësojë respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vend.

Priraćniko baši istelmalkjeripe o aipe fundakjerdo e manušengere nijamija

Realizacia e arakibaskoro manušikano dostoinstvo baši sa o manušikane dživutro si ki srž ko koncepti e manušengere nijamenge, čivdo jekh ko centro e samakoro. Haljoibe o principi thaj o avipa baši manušengere nijamija kjerel e manušenge te len tan ko amalikane odluke kola so vlijajnena ko lengoro dživdipa tjhaj te desjtvinen ki relacia ćinavdipa e konflikteskoro, pošukar dzivdipaskere standardija thaj šaikeribe maškaripe baši prosperiteti.

O kupatne, I Raštra thaj maškarmanušikane amalipa trubul te mamujdipen e manginaleja baši maribe mamuj fundavne čhand baši phagiba e manušengere nijamija so anena dži ki diskriminacija, marginalizacija, socijalno činavipe bičačutno avipe thaj raspredelba e andolel taro putardino šukaripe thaj kandipe. Akate o avipe fundakerdo e manušengere nijamenge ko razvoj ovela relevantno.

 O avipa bazirime e manušengere nijamenge (PBMN), si metodološka ramka kova sila res te integririinelo manušikane nijamija kio svako razyvojno program thaj ko obezbedime proektija thaj kandipe. Sar koncepti, PBMN obezbedinela samalipe thaj sistematsko vklućipe thaj zajaknibe o majsebaripne.Baši bajrutno astaribe thaj istelmalkjeribe ko akava avipe principo thaj o vakjerdo zuralipe so ingarel le, barodžanlutno si o dizutno amalipe, themeskoro organo thaj o biznis sektoro te pendžarkjerel fundo istelmalkeribe PBMN.  Sistematsko integracija ko akava avip ko sekova diveskiri buti e organizaciengoro e dizutnengoro amalipe pošukar ka patjivkerel thaj o arakhibe e manušengere nijamija ki phuv.

Документ за јавни политики во однос на поставеноста и работењето на Судскиот совет

Судскиот совет на РМ1, во рамки на својата надлежност за обезбедување независност на судството, треба да иницира и да води процес на активности со цел да се промовира независно, одговорно и висококвалитетно судство, со што ќе овозможи непристрасно, ефективно и ефикасно остварување на правдата.
За исполнување на оваа цел потребно е да се третираат два аспекта:
Прво: Надворешен аспект, во однос на воспоставена правна регулатива за непречено извршување на надлежностите на Судскиот совет и овозможување независност на судската од законодавната и извршната власт и од други надворешни влијанија, како и јакнење на улогата на судството во рамки на државата, и
Второ: Внатрешен аспект, во смисла на внатрешно функционирање на постоечките капацитети на Судскиот
совет

Правен речник-поимник за новинари

Заедно во борба против корупција

Правниот речник/поимник е изработен во рамки на проектот „Заедно во борба против корупцијата”,
имплементиран од Центар за истражувачко новинарство СКУП Македонија, а во соработка со партнерските организации Институт за човекови права од Скопје и Центар за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ. Проектот „Заедно во борба против корупцијата” е финансиран од Делегација на Европска Унија, преку ИПА програмата – Инструмент за граѓанско општество
и медиуми 2016 – 2017.

Правниот речник/поимник пред сѐ е наменет за новинарите, уредниците и медиумските работници кои учествуваат во создавањето на новинарски содржини и истражувачки стории чија цел е намалување на коруптивните дејствија.

АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ ВО МАКЕДОНСКОТО ПРАВОСУДСТВО

Заедничка акција за итни реформи во судството

Aнализата на спроведувањето на Итните Реформски Приоритети во македонското правосудство е изработена од Институтот за човекови права (ИЧП), како носител, и партнерските организации: Институтот за европска политика (ЕПИ) и Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“ кој е финансиски поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и кој се спроведува од 1 јули 2017 години до 30 јуни 2018 година

Problemija save soocinenapes o sikle roma ki lengiri reintegracija baasi sikloibaskoro proceso,basi olengoro iranipe taro rajtorigakere-evropikane phuvja

Palo vizno liberalizacija, e phuvjakere džene ki EU soocingepe bare numero rodipaja baso azil tari rig themno ko phuvja e Rajtorigakere Balkanikane, maskar kola gadzikane themne. Kana o problemo bilacipasa basi vizakiri liberalizacija arakla pes ko jekto drom, rastra nieti kerga te cacarol pe lea. Dzi akana o fokuso sine anglal sa respresivna napia, save sine but zorale lineakjere kontrole japalem krisomo brkibe basi okola kola tromalkerena naregularno migriribe. Ama but hari tano kerdo basi reintegracija basi irutnemanusa.

Iranipa basi o manusa kola so mukle i Makedonija savi res sine lent e dzivdinen ko disave rajtorigakere–evropikane phuvja kerge baro numero problemo basi lenge basi lengiri reinegracija ki Makedonikano amalipe. Taro akava sebepi ko 2010 bers I Radza kerga programa thaj denga arka e reintegracijake thaj e iriutnege ki Republika Makedonija soglasno readmisiona dzovapija. Karing i programa kerdo sine Koordinativno trupo basi o irutne kola ka diken o hali. Thaj but vazno sine kerdo Nacionilikano centro thaj najhari duj lokalnikane centrija basi reintegraacija e irutnege save ka oven ekipirime pravnikija, socijalno bukjarnecar, psiholozija thaj sastarne manusa. O dzovapija basi akala centre. O deibe dzovapija basi akala Centre reintegracijakere khedena na salde registriribe e irutnegere thaj ikalibe sertikato basi o statuso e irunego (zaruripe basi ostvaribe lengerehakija em bukja), delapearka bizo lovengiri thaj godji deibe (ikalibe lenge dokumentitija, vazdibe krisomo uzuli odote kote so isi fund vaver pravno arka thaj deibe godi o akava adhinalipe) informiribe basi o hakija thaj obvrske, keribe berseskere akcisko planija aktivivipaja basireintegracija predvidivmi Programa basireintegracija taro 2010: pravno arka, socio-ekonomikani arka, saslaribaskere arke thaj siklovibasker.

Проблемите со кои се соочуваат учениците Роми при нивната реинтеграција во образовниот процес при нивното враќање од западноевропските земји

После визната либерализација, земјите-членки на ЕУ се соочија со бројни барања за азил од страна на државјани на земјите од Западен Балкан, меѓу кои и македонски државјани. Кога проблемот со злоупотребата на визната либерализација се појави за првпат, државните власти беа одлучни да се справат со него. Досега, фокусот беше пред сè на репресивни мерки, како што се построга гранична контрола или кривично гонење на оние кои ја овозможуваат нерегуларната миграција. Сепак, многу малку е направено во однос на реинтеграцијата на повратниците.

Со оглед на тоа дека најголемиот број на лица кои што ја напуштија државата во овој период се припадници на ромската етничка заедница, еден од проблемите кои што произлегоа од оваа ситуција е проблемот со реинтеграцијата на учениците Роми во образовниот систем по нивното враќање од некоја од западно-европските земји (најчесто тоа се Германија, Франција, Белгија, Холандија и Шведска). Во една студија за политики5 која е објавена неодамна, се оценува дека половина од повратниците треба да се интегрираат во основно или средно образование. Програмата за реинтеграција предвидува дека после регистрацијата, повратниците треба да пополнат прашалник кој што ќе вклучува прашања за нивното претходно образование, со цел да им се обезбедат информации за постоечките образовни можности. Сепак, со оглед на тоа што повратниците не поминуваат низ никаков процес на регистрација, особено во случај на доброволно враќање, не добиваат ваков тип на услуги. Главниот проблем со кој се соочуваат повратниците после нивното враќање е интеграцијата во образовниот систем кога децата не го зборуваат македонскиот јазик, имаат проблеми со признавање на дипломите или не поседуваат документи за нивното претходно образование.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА РАБОТАТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Главното прашање на кое оваа анализа се обидува да одговори е колку навистина Судскиот совет на РМ успеа да ја обезбеди и да ја гарантира независноста на судството? Перформансите кои се оценува- ни според утврдената методологија1 се однесуваат на транспарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ) и Советот за утврдување факти и покренување постапка за утврдување одговорност на судија (во натамошниот текст Совет за факти, кој е укинат со закон2 ).

За да се решат проблемите со работењето на Судскиот совет на РМ и да се зголеми независноста на суд- ството, како и довербата на граѓаните во судската власт, Судскиот совет на РМ, пред сè треба да биде:

• Транспарентен, одговорен и отчетен кон граѓаните;

• Стратешки ориентиран и фокусиран на обезбедување на независноста на судството и на јакнење на перформансите и ефикасноста на судството;

• Ефективен и ефикасен корисник на парите на даночните обврзници

ГРАЃАНИТЕ И НОВИНАРИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОСТА ВО МЕДИУМИТЕ

ИПА - Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Оваа публикација е дел од проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ кој е финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британска- та амбасада во Скопје, a го имплементираат Центарот за управување со промени и Инсти- тутот за човекови права. Генералната цел на овој проект е јакнење на медиумите и граѓанските организации и овоз- можување на амбиент за остварување на слободата на изразување и медиумскиот интегри- тет како клучен елемент за понатамошна поддршка на државата во процесот на пристапу- вање кон Европската Унија. 

Сегрегација на ученици Роми во основното образование во Република Македонија

Институтот за човекови права, во периодот од јуни до октомври 2016 година, спроведе истражување за состојбата на учениците Роми во основното образование во пет општини на територијата на државава и тоа општините Битола, Куманово, Штип и две општини на територија на град Скопје – општините Ѓорче Петров и Гази Баба. 

Цел на ова истражување е да ја анализира состојбата на учениците Роми, првично во овие пет општини, да утврди дали постои сегрегација на ромските ученици во основните училишта преку бројот на ученици Роми во едно училиште, составот на паралелките во училиштата каде се распоредуваат учениците Роми дали при уписите во прво одделение се почитува одлуката за реонизација и слично.  

КАКО ДО ПОДОБРА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА која ќе ги заштити граѓанските организации од арбитрарни инспекции и контроли во областа на даночното работење?

 

 Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија1. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година. Препораките произлегуваат од идентификуваните проблеми со кои се соочија граѓанските организаици, а се последица на одредени непрецизни законски одредби. Препораките се насочени пред сѐ кон појаснување и прецизирање на постојните законски одредби и јасно дефинирање на правата и должностите на граѓанските организации2 во случаи кога се предмет на инспекции и предистражни постапки од страна на надлежните органи и особено прецизно уредување на овластувањата на овластените лица кои ги вршат контролите односно предистражните дејствија.

ВОДИЧ низ претходната кривична постапка

 

Водичот содржи опис на правната уреденост на претходната кривична постапка, како една од фазите низ кои се спроведува кривичната постапка. Водичот има за цел на јасен начин да ги запознае претставниците на граѓанските организации со карактеристиките на предистражната и истражната постапка, разликите меѓу нив, овластувањата на јавното обвинителство и полицијата, како и со гаранциите за фер постапка. Водичот е изработен од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата Сите за правично судење во рамки на неформалната граѓанска иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ поддржана од програмата Цивика мобилитас.

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот

 

Водичот за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекција на трудот има за цел да ги запознае претставнииците на граѓанските организации на јасен начин со овластувањата и надлежностите на инспекторите на трудот, предметот на надзор како и документацијата која што мора да ја поседува организацијата и да ја приложи по барање на инспекторите. Водичот е изработен од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата Сите за правично судење во рамки на неформалната граѓанска иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ поддржана од програмата Цивика мобилитас.

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи

 

Водичот за обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи содржи опис на обврските на граѓанските организации кои произлегуваат од законите со кои се уредуваат даноците и даночната постапка. Водичот има за цел да ги запознае претставниците на граѓанските организации на јасен начин со законските обврски кои тие се должни да ги исполнат како исплаќачи на персоналниот данок на доход како и со правата и обврските во случај на надворешна даночна контрола. Водичот е изработен од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата Сите за правично судење во рамки на неформалната граѓанска иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ поддржана од програмата Цивика мобилитас.

ОСНОВНА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е под- готвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Бри- танската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ). Правото на граѓанинот да му суди независен и непристрасен судија прет- ставува основен постулат на судската власт. Независноста и непристрасноста се вредности на судската власт гарантирани со Уставот на РМ, со законите во РМ и со меѓународните документи ратификувани од РМ....

ANALIZA THEMELORE E PUNËS SË KËSHILLIT GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

BASELINE ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Остварување на правото на слобода на изразување-теорија и практика

 

Правото на слобода на изразување претставува една од најсуштинските осно- ви на едно демократско општество и еден од условите за неговиот напредок. Во демократските системи секој поединец има право да го изразува своето мислење, да комуницира, да прима и да пренесува информации и идеи, а ваквото право треба да биде функционално. Ова право не го вклучува само индивидуал- ното право на слобода на изразување преку кое се врши одредено изразување на ставови и мислења, како што е погоре наведено, туку и остварувањето на истите од страна на медиумите. Сепак, значајно е да се напомене дека правото на слобода на изразување е моќна алатка која може да биде злоупотребена и искористена да се поттикне насилство, да се шири омраза и да се наштети индивидуалната приватност и безбедност.

ИЗМЕНИ ЗА ПРАВЕН СИСТЕМ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈА

Овој документ за јавни политики е продуциран во рамките на проектот: „Граѓани во Собрание: Законодавни иницијативи за човекови права“, финансиран од Европската унија и кофинансиран од Фондацијата за демократија Вестминстер. Преку проектот се поддржани 11 иницијативи за промени на закони што се однесуваат на човековите права во повеќе области: образование, здравствена заштита, социјална заштита, медиуми, судство, дискриминација итн. Иницијативите се реализираат од страна на 12 организации што се директно вклучени во процесот на донесување закони преку: (1) Едукација за истражувања и документи за јавни политики; (2) Јакнење на соработката меѓу медиумите и граѓанскиот сектор; и (3) Интензивирање на соработката со собранието и граѓанските организации...

Прирачник за истражувачко новинарство и пристап до информации

Истражувачкото новинарство во современите демократии е од клучно значење за остварувањето на улогата на медиумите, а воедно е и чувар на јавноста и заштитник на човековите права. Најважната задача на новинарите во демо- кратските општества е да ги заштитуваат интересите на граѓаните. За да ја остварат оваа задача новинарите откриваат злоупотреби на власта и на моќта на поединци и институции и на тој начин придонесуваат за одговорно и отчетно владеење, про- мовирајќи го јавниот интерес...

ПРИРАЧНИК за СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ПРАВНИ АСПЕКТИ

Прирачников што е пред вас претставува средство кое треба да им послужи
на читателите, поточно на студентите по новинарство, на невладините орга-
низации, како и на професионалните новинари, кои, со негова помош имаат
можност да се запознаат со правните стандарди на слободата на изразување. До-
полнително, прирачников треба да биде употребуван како алатка во рамки на обу-
ките на студентите по новинарство и на младите новинари во нашата земја...

ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ПРОЦЕСОТ НА ЛУСТРАЦИЈА

Лустрацијата, во однос на целта што треба да ја постигне, треба да биде дел од транзиционата правда која ќе овозможи полесен преод од поранешниот режим кон градење плурална демократија заснована врз принципот на владеење на правото и почитување на човековите права. Од историски аспект, лустрацијата претставува инструмент на морална деквалификација кој пред сè зависи од про- цесот на транзиција, но и од суровоста на минатиот режим. И покрај тоа што во литературата не можат да се сретнат објаснувања за различната имплементација на процесот на лустрација и за нејзината честа злоупотреба за политички цели, сепак, во сите дефиниции се напоменува дека лустрацијата, како процес, може да биде единствено ефикасна ако се спроведе веднаш по смената на поранешниот систем, а нејзиното правилно спроведување најмногу ќе зависи од реакцијата на јавноста за потребата од лустрација. Битно е јавноста да чуствува потреба за спро- ведување лустрација уште во почетокот на демократските промени. Лустрацијата се дефинира и како административна мерка која се состои од проверка на лицата кои биле вклучени на високи позиции во комунистичкиот режим и кои се наоѓаат на јавни функции во новонастанатата демократија...

ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА РОМИ СО ПОСЕБЕН ФОКУС НА ДЕВОЈЧИЊАТА РОМКИ

Извештаите и истражувањата на повеќето меѓународни и домашни организации и институции во земјава покажуваат дека постои непропорционалност во нивото на образование и на писменост помеѓу ромската заедница и останатата популација. Јазот во писменостa кај возрасните Роми и кај оние што не се Роми е на високо ниво. Овој јаз е уште поголем кај ромските и кај неромските жени. Според индексот за ромската вклученост, спроведен преку истражување на неколку меѓународни организации, разликата помеѓу ромските и неромските деца во Република Македонија(Р.М.) кои запишуваат основно образование е 23%, додека кај девојчињата оваа разлика изнесува 32%. Разликата во продолжувањето на средното образование помеѓу ромските и неромски ученици општо, изнесува 43%, додека разликата помеѓу ромските и неромските девојчиња е дури 53%. Најголем број рани бракови има меѓу ромските деца, особено кај девојчињата кои најчесто рано го напуштаат средното, па дури и основното училиште.

Истражување за успешноста на Декадата на Ромите во високото образование 2004 - 2014

Институтот за човекови права (ИЧП), во соработка со Централниот европски универзитет (ЦЕУ) од Будимпешта, го имплементише проектот „Roma Placement Program“, од мај до декември 2015 г. кој има за цел ангажирање дипломирани Роми во невладини неромски организаци во период од една година. Проектот беше спроведен во Македонија и во Србија, а беше финасиран од National Endowment for Democracy. Во рамки на проектот, Институтот за човекови права, од септември 2015 до март 2016 година, спроведе истражување со цел да се дојде до вкупниот број запишани и дипломирани Роми на државните и на приватните факултети во Република Македонија во периодот од 2004 до 2014 година.
Потребата за ова истражување произлезе од недостатокот на податоци и извештаи во врска со Декадата на Ромите во високото образование, за периодот 2005-2015 година, поточно, недостасуваа истражувања конкретно за запишани и за дипломирани Роми во високото образование.

АНАЛИЗА НА НЕЗАВИСНОСТА НА СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- СТРЕМЕЖ И ПРЕДИЗВИЦИ -

Остварување на правото на правично судење преку независно, непристрасно и стручно судство е основа на владеењето на правото во секоја модерна демократска држава. Од секоја држава која тежнее кон тоа, оправдано се очекува да стори сè за обезбедување на она што го препорачуваат меѓународните инструменти. Државата треба да го организира својот политички и правен систем на таков начин што независноста и непристрасноста во судството ќе ја поттикнува и ќе овозможи таа доверба да се реализира...

Анализа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, постапката пред органите и комисијата, употреба на правните лекови и судска заштита преку постапките иницирани од новинари

Со законот за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер кој започна да се применува од 1 септември 2006 година се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат органите на државната власт и други установи и институции утврдени со закон, органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, јавните установи и служби, јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес, утврдени со закон. Со овој закон се обезбедува јавност и отвореност во работењето на имателите на информации...

АНАЛИЗА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРАВОТО НА КУЛТУРА НА ПОМАЛИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ

Правото на култура е човеково право утврдено во меѓународното право и во до- машното право во Република Македонија. Како и за другите права, така и за ова, стожерен принцип што се применува е принципот на еднаквост и недискримина- ција, како и принципот на учество/партиципативност. Еднаквоста во заштитата, промовирањето и унапредувањето на човековите права на припадниците на мал- цинствата е од клучно значење1 и таа вклучува и обезбедување посебни услови и воведување посебни мерки и механизми за практикување на истите од страна на малцинствата. Покрај столбот на недискриминација, во врска со малцинските пра- ва постои и идентитетскиот столб кој се однесува на зачувување и промовирање на сопствената култура, на културниот живот и на идентитетот.2 И за двата столба важен е стожерниот принцип на учество во процесите на донесување на одлуки- те, без дискриминација, особено на оние кои директно ги засегаат малцинствата...

АНАЛИЗА НА ДОМАШНИТЕ ПРАВНИ ЛЕКОВИ ВО ПОСТАПКИТЕ ПРИ ИЗБОРОТ, РАЗРЕШУВАЊЕТО И ИЗРЕКУВАЊЕТО НА ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ НА МАКЕДОНСКИТЕ СУДИИ

Во нашата држава како и во останатите држави кои се базираат врз начелата на владеење на правото и поделба на власта, судството е главниот носител на заштитната функција во остварувањето на индивидуалните слободи и права на човекот и граѓанинот. Таа своја функција и надлежност судството може да ја оствари само доколку се заснова и се раководи од начелата на уставност и законитост, негова независност и непристрасност и тоа како од институционален така и од функционален аспект. Постојат различни правни инструменти кои се предвидени во легислативата и кои стојат на располагање за остварување и заштита на фундаменталните права кои претставуваат неизбежна основа на демократијата и демократскиот напредок. Советот на Европа во препораката REC(2004)6, укажува на потребата државите да го утврдат постоењето на ефикасни правни лекови во сите области од правниот систем...

АНАЛИЗА НА НЕДОСТАТОЦИТЕ ВО ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Забраната на дискриминација е актуелна тема третирана не само во бројни меѓународни, туку и во национални документи. Антидискриминационата политика е задача на државите на сите нивоа. Државите не смеат ниту да ги кршат човековите права, ниту да дискриминираат. Меѓутоа, оваа обрврска на државата со текот на времето се има проширено затоа што човековите права можат да бидат загрозени и од трети, приватни лица. Поради тоа, обврска на државата не е само да ги почитува човековите права и да не врши дискриминација, туку и да се погрижи третите лица да не ја вршат истата.

АНАЛИЗА НА НЕЗАВИСНИТЕ КОМИСИИ И РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕЛА - ЗАКОНСКА ПОСТАВЕНОСТ И ПРАКТИЧНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ

Со законите што го регулираат формирањето и функционирањето на комисии- те генерално е утврдено дека истите се самостојни и независни во извршувањето на законските надлежности и дека изборот на кадрите се врши по пат на јавно објавен конкурс во кој се содржани и критериумите што се бараат, а изборот, по правило, го врши Собранието на РМ, по предлог на надлежната собраниска коми- сија за избор и именување. Наспроти ваквата законска поставеност и критериуми- те за стручност и компетентност, во практиката е присутно големото политичко влијание при изборот на кадрите во овие тела, што понатаму се реперкуира со влијание на владејачката гарнитура врз донесувањето на нивните одлуки. Оттука, наместо независност, професионалност и објективност, овие тела, најчесто, при одлучувањето покажуваат двојни стандарди – селективен однос и пристрасност...

ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РОМИ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

КРШЕЊЕ НА ЅИДОТ НА ОДБИВАЊЕ И СЕГРЕГАЦИЈА

Овој труд ја анализира генералната сoстојба во основното и средното образование која ги засега ромските ученици во Република Македо- нија. Намерата e да се постигне целта на проектот и да се илустрираат постоечките проблеми, но, исто така, и да се прикаже напредокот во неколкуте области кои го засегаат образованието на оваа ранлива група. Анализите упатуваат и на други извештаи, организации и институции кои веќе имаат презентирани податоци во рамките на општата тема со цел да ги поврзат вредносните наоди направени од веќе ангажираните лица. Правниот аспект може да се изнајде како во наведените закони така и во домашните и меѓународните одредби. Ова е збогатено со најновата судска практика заснована врз претходни судски одлуки на Европскиот суд за човекови права, со можност во неколку наврати да се изјасни за прашањето на сегрегација на ромските ученици. За да се донесат релевантни заклучоци за севкупната социјална, легална и политичка позадина, анализите прикажуваат случаи и примери од интервјуираните родители и ученици.

ПРАВОТО НА СЛОБОДА НА МИСЛА И ИЗРАЗУВАЊЕ И СЛОБОДА НА МИРЕН СОБИР И ЗДРУЖУВАЊЕ

Меѓународни и домашни стандарди и практика

АНАЛИЗА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Забрана на дискриминацијата е актуелна тема која е трети- рана како во бројни меѓународни, така и во национални до- кументи.
Универзалната декларација за човекови права укажува дека “сите човекови суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права”. Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) на сите лица под јурисдикција на договорната страна –држава потписничка на оваа Конвенција е во обвр- ска да им го обезбеди исполнувањето на правата и слободите утврдени во истата и нејзините протоколи. ЕКЧП забранува дискриминација во уживање на правата и слободите предви- дени во оваа конвенција по разни основи, наброени во чл.14, но со проширена листа на основи утврдена во праксата на Европскиот суд за човекови права. Со протоколот бр.12 на ЕКЧП се проширува полето на правата и слободите по однос на оваа заштита

АНАЛИЗА НА НЕЗАВИСНОСТА НА СУДСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ПЕРЦЕПЦИЈА, ПОТЕШКОТИИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Во реализацијата на проектот, пред сè, се обидовме да ја презентираме перцепцијата за состојбите во македонското судство, потешкотиите на кои се наидува во извршувањето на судиската функција и предизвиците што може да се детектираат, сè со цел подобрување на состојбите во оваа сфера.
Независноста и непристрасноста се препознатливи и битни категории поврзани со судството и важен сегмент во остварувањето на демократијата и владеењето на правото. Главните придобивки од примената на овие принципи, меѓу другото, се остварувањето на општествениот напредок, гаранцијата, остварувањето и заштитата на човековите права и слободи, како и хармонизцијата меѓу луѓето.
Секоја држава има обврска да оствари доверба во судскиот систем. Државата треба да го организира својот политички и правен систем на таков начин што независноста и непристрасноста во судството ќе ја поттикнуваат и ќе овозможуваат таа доверба да се реализира.

ПРЕГЛЕД НА ПРАВНИТЕ ЛЕКОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НИЗ ПРИЗМАТА НА ЕФЕКТИВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА И СЛОБОДИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Во рамки на проектот „Преглед на правните лекови во Ре- публика Македонија низ призмата на ефективна заштита на правата и слободите на граѓаните” финансиски поддржан од Амбасадата на САД, Институтот за човекови права (ИЧП), преку процес на отворени професионални дебати, имаше за цел да ги идентификува и да ги анализира состојбите на ефективноста на домашните правни средства во остварувањето и заштитата на правото на слобода на изразување и на правото на мирен собир. Тимови, составени од членови на ИЧП ги водеа овие дебати, собирајќи релевантни податоци потребни за изготвување ана- лиза во која ќе бидат презентирани постојните правни средства во легислативата од оваа област, од практиката на нивната примена и заклучоци од процесот на ова истражување ...

Извештај за работата на Судскиот совет за период од јуни до септември 2018 година

Мониторинг извештај за медиумско известување за корупција во Македонија

Заедно во борба против корупција