Македонски Shqip English


Коалиција „Сите за правично судење“ во партнерство со Хелсиншки Комитет за човекови права на Република Македонија (МХК), Македонско здружение на млади правници (МЗМП), Институт за човекови права (ИЧП), Здружение на граѓани – институт за европска политика (ЕПИ) и Центар за правни истражувања и анализи (ЦПИА) ќе го спроведува проектот.

Времетраење: од 01.07.2019 до 29.02.2020 година.

 

Општа цел: Зголемено влијание на граѓанските организации врз процесот на спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022) и зајакнување на независноста и непристрасноста на судството.

Посебни цели: (1) Да го оцени спроведувањето на Стратегијата во однос на почитувањето на временската рамка утврдена со Акцискиот план, транспарентноста на процесот, како и нивото на вклученост на засегнатите страни и граѓанскиот сектор; (2) Да го оцени квалитетот на предложените закони и политики, како и степенот на реализирање на целите поради кои истите се донесени; (3) Да влијае на процесот на реформи во правосудството преку изработка и доставување на препораки засновани на докази за предложените закони и политики и унапредување на јавната дебата

Главни активности се во вид на следење (мониторинг), активности за анализа и активностите за застапување.

 

Очекувани резултати

  • Три квартални извештаи со оценка на навременоста, инклузивноста и транспарентноста на имплементацијата на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор со инфографици
  • Две тематски анализи со оценка на квалитетот и применливоста на донесените закон и мерки за предвидени со Стратегијата за реформа на правосудниот сектор
  • Доставени предлози и коментари на ЕНЕР за најмалку шест (6) предлог или нацрт закон опфатен со Стратегијата
  • Изработени најмалку 2 документи за јавни политики во кои се даваат насоки за предвидените измени
  • Учество на најмалку четири состаноци на Советот за следење на реформите во правосудството и споделување на мислењата и ставовите на групата
  • Одржани 4 тематски брифинзи со новинари во однос на спроведувањето на Стратегијата
  • Учество на претставници од Блупринт групата во најмалку шест (6) работни групи за изработка на предлог закони
  • Доставени најмалку една (1) иницијатива за одржување на јавна расправа пред работните тела на Собранието на РСМ
  • Информирана јавност за процесот на спроведување на реформите во правосудството и
  • Зголемена препознатливост на Блупринт групата за правосудството во јавноста и меѓу стручната јавност

Целни групи:

Директни целни групи: Влада на РСМ, Министерство за правда, Собрание на РСМ, Советот за следење на реформите во судството, Судски совет на РСМ, Совет на Јавни обвинители, Специјалното јавно обвинителство, Академија за судии и јавни обвинители, судови, Уставен суд, Здружение на судии, коморските организации на адвокатите, нотарите, извршителите и медијаторите.

Индиректни целни групи: Граѓански сектор, медиуми, граѓани на РСМ

  nmhbluprint.jpg (12 KB)

Новости и објави

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

ПОСТ

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

ПОСТ

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

ИНФОГРАФИК: Трет квартален извештај

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Aнализа на капацитетите и ресурсите на Jавното обвинителство во РСМ

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Со пролонгирање на изборот на судии се доведе во прашање и ефикасноста и ефективноста на Судскиот совет при избор и разрешување на судии

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Реакција по повод изборот на член на Судскиот совет на РСМ

19.12.2019

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Правните последици од процесот на лустрација сè уште остануваат во сила

12.12.2019

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Ветинг процес на судството во РСМ

10.12.2019

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Недемократско ограничување на правото на протест

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

БЛУПРИНТ ГРУПА: СЈО како институција треба да продолжи со работа

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

БЛУПРИНТ ГРУПА: Предложените амандмани би ја нарушиле интеграцијата и автономното постапување на СЈО

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Блупринт група: СЈО како институција треба да се интегрира, а не преку ноќ да се асимилира во јавнообвинителскиот систем

Блупринт групата за реформи во правосудството денеска одржа прес конференција посветена на актуелните случувања во областа на правосудството. Изнесувајќи ги своите ставови во однос на предлог законот за Јавното обивинителство, Блупринт групата потенцираше дека не беше консултирана во однос на законот и дека за ваков системски закон потребна е јавна дебата, а не носење на законски решенија преку ноќ.