Македонски Shqip English


Проектот има за цел да го задоволи интересот на јавноста за поголема отчетност на Судскиот совет на РМ преку употреба на докази и зголемена комуникација со јавноста  и истовремено да ја зголеми прокативната улога на Судскиот совет во однос на неговата ефективност и транспарентност.

Период 1 јуни 2018 - 31 март 2020

Донатор Британска амбасада

Резултати на проектот: 

  • Утврдување на главните пречки во однос на исполнување на целосна транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет, идентификувани преку детална анализа на внатрешните капацитети и структура, како и давање на препораки за подобрувањe дизајнирани и презентирани со детален Акционен план.
  • Политиките / практиките на Судскиот совет ги одразуваат препораките за подобрување
  • Развиени комуникациски производи за информирање и комуникација со јавноста во однос на работата на Судскиот совет

Активности:

 

  • Подготовка на документ за политики за внатрешните капацитети и структура на Судскиот совет за идентификување на пречките за транспарентно, отчетно и ефективно извршување на работата Судскиот совет на РМ;
  • Развивање на Акционен план со предлози за намалување на предизвиците;
  • Континуирано следење на отворените сесии и објавување на Квартални мониторинг извештаи;
  • Организирање на 8 јавни настани - 4 стручни дискусии и 4 прес-конференции;
  • Изработка на Водич за комуникација со јавност на Судскиот совет на РМ и организирање на работилница со членовите на Судскиот совет на РМ;
  • Надградба на мобилната апликација "Судски совет под лупа"
  • Изработка  на 4 видеа и инфографици.

Засегнати страни: *Судски совет на РМ *Судии*Правни практичари и експерти.

Крајни корисници: сите граѓани на РМ

Новости и објави