Македонски Shqip English


Проектот има за цел да го задоволи интересот на јавноста за поголема отчетност на Судскиот совет на РСМ преку употреба на докази и зголемена комуникација со јавноста  и истовремено да ја зголеми прокативната улога на Судскиот совет во однос на неговата ефективност и транспарентност.

Период 1 јуни 2018 - 31 март 2020

Донатор Британска амбасада

Резултати на проектот: 

  • Утврдување на главните пречки во однос на исполнување на целосна транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет, идентификувани преку детална анализа на внатрешните капацитети и структура, како и давање на препораки за подобрувањe дизајнирани и презентирани со детален Акционен план.
  • Политиките / практиките на Судскиот совет ги одразуваат препораките за подобрување
  • Развиени комуникациски производи за информирање и комуникација со јавноста во однос на работата на Судскиот совет

Активности:

 

  • Подготовка на документ за политики за внатрешните капацитети и структура на Судскиот совет за идентификување на пречките за транспарентно, отчетно и ефективно извршување на работата Судскиот совет на РСМ;
  • Развивање на Акционен план со предлози за намалување на предизвиците;
  • Континуирано следење на отворените сесии и објавување на Квартални мониторинг извештаи;
  • Организирање на 8 јавни настани - 4 стручни дискусии и 4 прес-конференции;
  • Изработка на Водич за комуникација со јавност на Судскиот совет на РСМ и организирање на работилница со членовите на Судскиот совет на РСМ;
  • Надградба на мобилната апликација "Судски совет под лупа"
  • Изработка  на 4 видеа и инфографици.

Засегнати страни: *Судски совет на РСМ *Судии*Правни практичари и експерти.

Крајни корисници: сите граѓани на РСМ

Новости и објави

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ВИДЕО: Заклучоци и препораки од набљудувањето на Судскиот Совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Мониторинг-извештај за работата на Судскиот совет на РСМ бр. 6

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Втора работилница за односи со јавноста

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Работен состанок на ССРСМ и ДКСК

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографици за избор на судии

12.02.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Медиумски настан за Судски совет

03.02.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ИНФОГРАФИК: Огласи за избор на судии

30.01.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ИНФОГРАФИК: Разрешување на судии и претседатели на судови

29.01.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ИНФОГРАФИК: Избор на нови членови на ССРСМ

28.01.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 5 (1 септември - 15 декември 2019 г.)

08.01.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Индикатори за независно судство кои се однесуваат на Судскиот совет според Европска мрежа на судски совети

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството? - Експертска дебата

17.12.2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Усвојување на годишните извештаи за работата на судовите

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Оценување на судии

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Утврдување одговорност на судија или претседател на суд

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Работилница за комуникациските потреби и капацитети на членовите на ССРСМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Дебата на тема: „Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството?“

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 4 (мај - август 2019 г.)

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Изменета методологија за следење на работата на Судскиот совет согласно новиот Закон за Судски совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ВИДЕО - Измени во Законот за судскиот совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 3 (февруари - април 2019 г.)

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Инфографици - Нов Закон за Судскиот совет на РСМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Брифинг за новинари - Нов Закон за Судскиот совет на РСМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик-мониторинг извештај бр. 3

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Што се дебатираше на Правниот факултет во Штип? (14.03.2019 година)

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Судски совет под лупа

Видеото е изработено во рамките на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ“.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Ефективност во избор на судии

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Отчетност на Судски Совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Ревизорски извештај

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Кои претседатели ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Кои судии ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Втор мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за период од октомври 2018 до јануари 2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Седница на ССРМ – 30.10.2018

Судскиот совет на Република Македонија (Советот) на 30.10.2018 година одржа две седници, во отсуство на Министерот за правда, Претседателот на Врховниот суд на РМ и еден член на Советот (оправдано отсутен) и изврши избор на судии и претседатели на судови.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.2: Претставки и поплаки пред Судски совет на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.1 : Избор на нов член на Судски совет на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Извештај за работата на Судскиот совет на РМ во период од јуни до септември 2018 год.

Мониторинг извештајот за работата на Судскиот совет на РМ, во период од јуни 2018 до септември 2018 година, е изработен во рамки на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ“1, со цел оценка на транпарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ). Проектот обезбедува континуитет на Институтот за човекови права во мониторирањето на работата на ССРМ, како продолжение на веќе спроведениот проект „Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот совет на РМ“.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ОДНОС НА ПОСТАВЕНОСТА И РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Седница на Судски совет на РМ - 30.08.2018