Македонски Shqip English


The Project aims to increase public demand for greater accountability of the Judicial Council in RM using evidence and public outreach and simultaneously increasing the proactive role of the Judicial Council performance in terms of effectiveness and transparency. 

Period: 1 June 2018 – 31 March 2020 

Donor: British Embassy 

Outputs from the project:

Output 1:  Obstacles to Judicial Councils transparency, accountability and effective performance identified through detailed analyses of internal capacities and structure, and recommendations for improvements designed and presented with a detailed Action plan.

Output 2:  Policies/practices of Judicial Council reflect recommendations for improvements.

Output 3. Developed communication products for communication with and to inform public of Judicial council performance

Activities:

  • Policy Paper on internal capacities and structure, identifying obstacles to transparency, accountability and effective performance of the Judicial Council;
  • Development of an Action plan with proposals for reducing challenges to transparency, accountability, and effective performance of the Judicial Council developed, presented and debated;
  • Permanent monitoring of Judicial Council open sessions and preparation and publishing of 6 Quarterly Monitoring Briefs;
  • Organizing Experts' debates (4) and Press- conferences for media - presentation of findings from the monitoring briefs (4);
  • Workshops with the members and staff of the JC for inclusive development of the Practical Guide for public relations (development of Guide for communication);
  • Updating the mobile application “Sudski sovet pod lupa”;
  • Development of 4 short videos and preparation and delivery of infographics.

Beneficiaries:

  • Members of the Judicial council;
  • Judges and lawyers (legal practitioners);
  • Citizens.

Новости и објави

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 5 (1 септември - 15 декември 2019 г.)

08.01.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Индикатори за независно судство кои се однесуваат на Судскиот совет според Европска мрежа на судски совети

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството? - Експертска дебата

17.12.2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Усвојување на годишните извештаи за работата на судовите

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Оценување на судии

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Утврдување одговорност на судија или претседател на суд

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Работилница за комуникациските потреби и капацитети на членовите на ССРСМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Дебата на тема: „Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството?“

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 4 (мај - август 2019 г.)

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Изменета методологија за следење на работата на Судскиот совет согласно новиот Закон за Судски совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ВИДЕО - Измени во Законот за судскиот совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 3 (февруари - април 2019 г.)

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Инфографици - Нов Закон за Судскиот совет на РСМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Брифинг за новинари - Нов Закон за Судскиот совет на РСМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик-мониторинг извештај бр. 3

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Што се дебатираше на Правниот факултет во Штип? (14.03.2019 година)

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Судски совет под лупа

Видеото е изработено во рамките на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ“.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Ефективност во избор на судии

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Отчетност на Судски Совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Ревизорски извештај

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Кои претседатели ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Кои судии ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Втор мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за период од октомври 2018 до јануари 2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Седница на ССРМ – 30.10.2018

Судскиот совет на Република Македонија (Советот) на 30.10.2018 година одржа две седници, во отсуство на Министерот за правда, Претседателот на Врховниот суд на РМ и еден член на Советот (оправдано отсутен) и изврши избор на судии и претседатели на судови.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.2: Претставки и поплаки пред Судски совет на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.1 : Избор на нов член на Судски совет на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Извештај за работата на Судскиот совет на РМ во период од јуни до септември 2018 год.

Мониторинг извештајот за работата на Судскиот совет на РМ, во период од јуни 2018 до септември 2018 година, е изработен во рамки на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ“1, со цел оценка на транпарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ). Проектот обезбедува континуитет на Институтот за човекови права во мониторирањето на работата на ССРМ, како продолжение на веќе спроведениот проект „Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот совет на РМ“.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ОДНОС НА ПОСТАВЕНОСТА И РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Седница на Судски совет на РМ - 30.08.2018