Македонски Shqip English


Проектот има за цел да го задоволи интересот на јавноста за поголема отчетност на Судскиот совет на РМ преку употреба на докази и зголемена комуникација со јавноста  и истовремено да ја зголеми прокативната улога на Судскиот совет во однос на неговата ефективност и транспарентност.

Период 1 јуни 2018 - 31 март 2020

Донатор Британска амбасада

Резултати на проектот: 

  • Утврдување на главните пречки во однос на исполнување на целосна транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет, идентификувани преку детална анализа на внатрешните капацитети и структура, како и давање на препораки за подобрувањe дизајнирани и презентирани со детален Акционен план.
  • Политиките / практиките на Судскиот совет ги одразуваат препораките за подобрување
  • Развиени комуникациски производи за информирање и комуникација со јавноста во однос на работата на Судскиот совет

Активности:

 

  • Подготовка на документ за политики за внатрешните капацитети и структура на Судскиот совет за идентификување на пречките за транспарентно, отчетно и ефективно извршување на работата Судскиот совет на РМ;
  • Развивање на Акционен план со предлози за намалување на предизвиците;
  • Континуирано следење на отворените сесии и објавување на Квартални мониторинг извештаи;
  • Организирање на 8 јавни настани - 4 стручни дискусии и 4 прес-конференции;
  • Изработка на Водич за комуникација со јавност на Судскиот совет на РМ и организирање на работилница со членовите на Судскиот совет на РМ;
  • Надградба на мобилната апликација "Судски совет под лупа"
  • Изработка  на 4 видеа и инфографици.

Засегнати страни: *Судски совет на РМ *Судии*Правни практичари и експерти.

Крајни корисници: сите граѓани на РМ

Новости и објави

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Седница на ССРМ – 30.10.2018

Судскиот совет на Република Македонија (Советот) на 30.10.2018 година одржа две седници, во отсуство на Министерот за правда, Претседателот на Врховниот суд на РМ и еден член на Советот (оправдано отсутен) и изврши избор на судии и претседатели на судови.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.2: Претставки и поплаки пред Судски совет на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.1 : Избор на нов член на Судски совет на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Извештај за работата на Судскиот совет на РМ во период од јуни до септември 2018 год.

Мониторинг извештајот за работата на Судскиот совет на РМ, во период од јуни 2018 до септември 2018 година, е изработен во рамки на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ“1, со цел оценка на транпарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ). Проектот обезбедува континуитет на Институтот за човекови права во мониторирањето на работата на ССРМ, како продолжение на веќе спроведениот проект „Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот совет на РМ“.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ОДНОС НА ПОСТАВЕНОСТА И РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Седница на Судски совет на РМ - 30.08.2018